Bestemmingsplannen

Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Giethoorn - Loswal Kerkweg

De gemeenteraad heeft op 21 april 2020 het bestemmingsplan Giethoorn - Loswal Kerkweg gewijzigd vastgesteld. Het plan heeft betrekking op het planologisch vastleggen van de huidige locatie van de loswal aan de Kerkweg in Giethoorn. Ook is in het bestemmingsplan een functiewijziging van de molen aan de Kerkweg 50a meegenomen. De huidige woonbestemming wordt gewijzigd in een kantoorbestemming. In het bestemmingsplan zijn ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan wijzigingen aangebracht. Deze wijzigingen zijn vermeld in de bij het Raadsbesluit behorende ‘Nota van wijzigingen bestemmingsplan ‘Giethoorn – Loswal Kerkweg’. De wijzigingen hebben betrekking op de regels, verbeelding en toelichting.

De stukken liggen van 30 april t/m 10 juni 2020 ter inzage (1).
Daarnaast kunt u het bestemmingsplan raadplegen via https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.1708.GHNLoswalBP-VA01
De bestanden zijn beschikbaar op het webadres: http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/E03DA0E9-857D-4521-BBE4-C6E4406373AA/
 

Reageren?

T/m 10 juni 2020 kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U moet dan wel tijdig een zienswijze over het ontwerp naar voren hebben gebracht of aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest. Verder kan iedere belanghebbende beroep instellen tegen de wijzigingen van het bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan treedt in werking op 11 juni 2020. Als u tijdig beroep heeft ingesteld, kunt u de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak vragen om een voorlopige voorziening te treffen. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).