Algemeen

Politieke Markt

14 april 2020, aanvang 19.30 uur.
De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie.14 april 2020                
De Politieke Markt vindt op digitale wijze plaats via Zoom. Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht? U kunt uw inspraakbijdrage mailen naar griffie@steenwijkerland.nl

 

Bekendmaking vaststelling Aanwijzingsbesluit toezichthouders BRP 2020

Burgemeester en wethouders hebben op 3 maart 2020 het ‘Aanwijzingsbesluit toezichthouders BRP 2020’ vastgesteld. In dit besluit zijn medewerkers aangewezen die zijn belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen van de burger op grond van hoofdstuk 2, afdeling 1, paragraaf 5, van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP). Het besluit is bekendgemaakt in elektronisch Gemeenteblad 2020, nr. 78502, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar staat de volledige tekst van het besluit. Het aanwijzingsbesluit is op 26 maart 2020 in werking getreden.
Verder ligt het kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt een afschrift krijgen.

 

Bekendmaking vaststelling Regeling gegevensverstrekking BRP gemeente Steenwijkerland 2020

Burgemeester en wethouders hebben op 3 maart 2020 de ‘Regeling gegevensverstrekking BRP gemeente Steenwijkerland 2020’ vastgesteld. De regeling regelt de verstrekking van gegevens uit de Basisregistratie personen aan binnengemeentelijke organen en aan derden. De regeling is bekendgemaakt in elektronisch Gemeenteblad 2020, nr. 78486, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar staat de volledige tekst van de regeling. De regeling is op 26 maart 2020 in werking getreden.
Verder ligt het kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).