Bestemmingsplannen

Vaststelling bestemmingsplan Blokzijl, Zuiderzeeweg 1

De gemeenteraad heeft op 23 maart 2021 het bestemmingsplan Blokzijl, Zuiderzeeweg 1 vastgesteld. Het plan heeft betrekking op de functiewijziging van agrarisch naar wonen en sloop en nieuwbouw van de huidige woning..

De stukken liggen van 21 april t/m 1 juni 2021 ter inzage (1). Daarnaast kunt u het bestemmingsplan raadplegen via  https://publiek.tercera-ro.nl/officieel/1708/NL.IMRO.1708.BZLZuiderzeeweg1BP-VA01 

De bestanden zijn beschikbaar op het webadres: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.1708.BZLZuiderzeeweg1BP-VA01 

Reageren?

T/m 1 juni 2021 kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U moet dan wel tijdig een zienswijze over het ontwerp naar voren hebben gebracht of aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.
Het bestemmingsplan treedt in werking op 2 juni 2021. Als u tijdig beroep heeft ingesteld, kunt u de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak vragen om een voorlopige voorziening te treffen. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).