Algemeen

Vaststelling regels subsidie stimuleren vitaliteit binnenstad Steenwijk

Burgemeester en wethouders hebben op 20-4-2021 de ‘Nadere regels subsidie stimuleren vitaliteit binnenstad Steenwijk 2021’ vastgesteld. De subsidieregeling is op 23-4-2021 bekendgemaakt in het elektronische Gemeenteblad 2021, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daarin staat de volledige tekst van deze regeling. De subsidieregeling is op 24-4-2021 in werking getreden en geldt tot 31-12-2022. 
Deze regeling ligt verder kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.
 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).