Bestemmingsplannen

Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Correctieve herziening wonen bestemmingsplan Steenwijk en Tuk + Vollenhove en Blokzijl

Het ontwerpbestemmingsplan Correctieve herziening wonen bestemmingsplan Steenwijk en Tuk + Vollenhove en Blokzijl ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op de herziening van de regels, die is gericht om de juridische koppeling tussen de woonbestemming en het begrip wonen te herstellen naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State.

De stukken liggen van 28 april t/m 8 juni 2021 ter inzage (1). Daarnaast kunt u het ontwerp raadplegen via:
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.1708.SteenwijkTukCBP-ON01 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.1708.VollenBlokCBP-ON01 

De bestanden zijn beschikbaar op het webadres: 
https://publiek.tercera-ro.nl/officieel/1708/NL.IMRO.1708.SteenwijkTukCBP-ON01

https://publiek.tercera-ro.nl/officieel/1708/NL.IMRO.1708.VollenBlokCBP-ON01 

Reageren?

Over het ontwerpbestemmingsplan kan iedereen t/m 8 juni 2021 mondeling of schriftelijk een zienswijze (2) bij de gemeenteraad naar voren brengen.
 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).