Milieu

WABO - Beschikking Uitgebreid

Intrekking omgevingsvergunning activiteit Milieu onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht -uitgebreide voorbereidingsprocedure- voor de  Veneweg 3 in Sint Jansklooster (zaaknummer: Z2020-00012228)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning met de uitgebreide procedure hebben ingetrokken voor de Activiteit Milieu, Veneweg 3 in Sint Jansklooster (zaaknummer: Z2020-00012228). Door de verandering in activiteiten is dit nu een inrichting die volledig valt onder de regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer.
De aanvraag, het besluit en de bijbehorende liggen tot 6 weken na de dag van publicatie ter inzage in het gemeentehuis van Steenwijkerland. Wanneer u de documenten in het gemeentehuis wilt inzien, vragen wij u een afspraak te maken via het telefoonnummer: 14 0521. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. Dit kunt u opvragen bij omgevingsloket@odijsselland.nl onder vermelding van zaaknummer Z2020-00012228.
Belanghebbenden, kunnen beroep indienen bij de rechtbank Overijssel, sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Dit kan ook digitaal ingediend worden bij de rechtbank met het beroepschriftformulier. U heeft hier een DigiD voor nodig. De termijn voor het indienen van beroep bedraagt 6 weken en vangt aan met ingang van de dag na publicatie van het besluit. Tevens kan degene die beroep heeft ingesteld een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van voornoemde sector. De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzieningenrechter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. 
Nadere inlichtingen Omgevingsdienst IJsselland: 088 - 525 1050. Houd het zaaknummer bij de hand.


Meldingen Activiteitenbesluit

Van de volgende, niet vergunningplichtige bedrijven zijn meldingen ontvangen:
Vollenhove, Productieweg 4, 5 en 6 en De Weijert 14, veranderen inrichting door nieuw bedrijfsgebouw (Productieweg 4) in gebruik te nemen, huidige productie-afdeling ‘elektro’ pand aan De Weijert 14 te verplaatsen naar nieuwe bedrijfsgebouw en binnen het pand aan De Weijert 14 de afdeling ‘gereedschapmakerij’ intern te verplaatsen en extra bovengrondse olietank voor vulolie voor elektromotoren te gebruiken (23-03-2021)

Omdat het Activiteitenbesluit is gebaseerd op algemene geldende regels en voorschriften die het milieu beschermen, bestaat er geen mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen en het instellen van bezwaar of beroep.