Bestemmingsplannen

Gecoördineerde gewijzigde vaststelling bestemmingsplan en omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
 

Met toepassing van de coördinatieregeling uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro) zijn de volgende besluiten genomen:

  • de gemeenteraad heeft op 19-06-2018 het bestemmingsplan “Giethoorn – uitbreiding Hotel de Harmonie” vastgesteld. Het plan heeft betrekking op de uitbreiding van de hotelaccommodatie. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld;
  • het verlenen van een omgevingsvergunning d.d. 13-08-2018 voor de activiteit bouwen en het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of van werkzaamheden, ten behoeve van de uitbreiding van het hotel aan de Beulakerweg 55 in Giethoorn (OLO 1146115).

De stukken liggen van 15-08-2018 t/m 25-09-2018 ter inzage in het gemeentehuis, Vendelweg 1 in Steenwijk (tijdens openingstijden). Daarnaast kunt u het bestemmingsplan raadplegen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.GHNbeulakerw55BP-VA01

De bestanden zijn beschikbaar op het webadres: http://212.78.207.19/0523A4E8-74B8-4E8B-B271-961281630EC4/

Op grond van artikel 8.3 Wro worden het bestemmingsplan en alle hierboven genoemde gecoördineerde besluiten voor de mogelijkheid van beroep als één besluit aangemerkt.
 

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, kan met ingang van 15-08-2018 gedurende zes weken, beroep instellen tegen de gecoördineerde besluiten bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijze niet in staat is geweest een zienswijze in te dienen.

Ook kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.
 

Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
 

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en alle hierboven genoemde gecoördineerde besluiten treden in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet.

Degene die beroep heeft ingesteld kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.