Algemeen

Openbare Vergadering

Openbare vergadering van de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de welstands- en monumentencommissie op 28 augustus 2018, gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 09.30 uur.

De agenda met de te behandelen bouwplannen ligt voor aanvang van de vergadering ter inzage in de vergaderruimte. Voor informatie over de agenda kunt u contact opnemen met  de heer H. Waninge, tel. 14 0521.
 

Bekendmaking vaststelling Wijzigingen CAR

Burgemeester en wethouders hebben op 19-06-2018 de wijziging van de CAR vastgesteld. Het betreft enkele tekstuele wijzigingen. De wijziging is bekendgemaakt in elektronisch Gemeenteblad 2018, nr. 172043, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar staat de volledige tekst van de regeling. De wijziging is op 10-08-2018 in werking getreden.

Verder ligt het kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.

 

1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).