Bestemmingsplannen

Kennisgeving ontwerp bestemmingsplan ‘Blokzijl – Muggenbeet 3’

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Blokzijl – Muggenbeet 3’ van de gemeente Steenwijkerland ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op een uitbreiding van het horecabedrijf Geertien, Muggenbeet 3 te Blokzijl. Het plan betreft een uitbreiding van de bestaande voorzieningen en een opwaardering van het parkeerterrein.

De stukken liggen van 08-08-2018 t/m 18-09-2018 ter inzage (1).
Daarnaast kunt u het voorontwerp raadplegen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.BZLMuggenbeet3BP-ON01.
De bestanden zijn ook beschikbaar op het webadres:http://212.78.207.19/B898317F-AD83-44AB-8023-6D1040C24DE2/.
 

Reageren?

Op het voorontwerp bestemmingsplan kan een ieder t/m 18-09-2018 bij voorkeur schriftelijk of mondeling hun zienswijze (2) naar voren brengen bij de gemeenteraad van Steenwijkerland, Postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).