Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Basse, Westenwold 28, bouwen aanbouw (31-07-2019)
Giethoorn, Beulakerweg 32, starten Bed & Breakfast (02-08-2019)
Giethoorn, Zuiderpad 64, bouwen vervangende schuur en plaatsen plantenkas (01-08-2019)
Kuinre, Vijverpark 91a, kappen vier platanen (05-0-2019)
Sint Jansklooster, Halleweg 16, bouwen woning met bijgebouw (05-08-2019)
Steenwijk, Brigade 30 t/m 40, bouwen zes halfvrijstaande woningen (01-08-2019)
Steenwijk, Buitensingel, bouwen woning (02-08-2019)
Steenwijk, hoek Trappenweg/Onnase Doodweg, aanleggen bijentuin (01-08-2019)
Wetering, Wetering-Oost 26, kappen wilg (01-08-2019)
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Giethoorn, Beulakerweg 50b, starten Bed & Breakfast (05-08-2019)
Kanaaldijk 23, vergroten dakkapel (06-08-2019)
Rietkragge 14, plaatsen steiger (02-08-2019)
Steenwijk, het Schar 57, uitbreiden berging (07-08-2019)
Vollenhove, Wendeler Bentweg 1, kappen 14 bomen (01-08-2019)
 

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:
Kalenberg, Kalenberg-Noord 4, plaatsen twee dakkapellen (06-08-2019)
Sint Jansklooster, Hoge Veldweg 3, uitbreiden woning (05-08-2019)
Steenwijk, Gasthuisstraat 30 en 30A, realiseren twee appartementen (05-08-2019)

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).