Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Belt-Schutsloot, Belterweg 106, uitbreiden woning (07-08-2019)
Blokzijl, Zuiderzeeweg 9a, vervangen ramen door kunststof kozijnen (09-08-2019)
Wetering, Wetering-Oost 28, revitaliseren woning (09-08-2019)

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Giethoorn, Beulakerweg 56, starten Bed & Breakfast (07-08-2019)
Beulakerweg 58, starten Bed & Breakfast (08-08-2019)
Steenwijk, Korte Venen 28A, tijdelijke kantoorunit (06-08-2019)
Steenwijkerwold, Gelderingen 68, bouwen woning (08-08-2019)
Vollenhove, Schouw 8, bouwen woning (13-08-2019)


Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:
Onna, Meppelerweg 196, bouwen woonhuis (14-08-2019)

 

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Giethoorn, Binnenpad 82, legaliseren vlonder en haven met trailerhelling en walbeschoeiing (12-08-2019)


Het plan is te raadplegen op: http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/C59C6683-87D4-4551-81FB-0399B74C7209/
De bestanden zijn beschikbaar op: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/#!/idn/NL.IMRO.1708.GHNbinnenpad82OV-VA01
De stukken liggen van 21-08-2019 t/m 02-10-2019 ter inzage (1).


Reageren?

T/m 02-10-2019 kunnen belanghebbenden beroep (4) instellen. U kunt alleen beroep instellen als u tijdig een zienswijze over de ontwerp omgevingsvergunning naar voren heeft gebracht of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Blankenham, Hammerdijk 30, bouwen woning met kapschuur.


Het plan is te raadplegen op: http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/83C77A48-0619-42BA-85C8-1BBD3171F75A/
De bestanden zijn beschikbaar op: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/#!/idn/NL.IMRO.1708.BKHHammerdijk30OV-ON01

De stukken liggen van 21-08-2019 t/m 02-10-2019 ter inzage (1).


Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 02-10-2019 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.

 

Meldingen Activiteitenbesluit

Van de volgende, niet vergunningplichtige, bedrijven zijn meldingen ontvangen:
Vollenhove, Voorpoort 13, plaatsen gascooler dak supermarkt (08-08-2019)
Omdat het Activiteitenbesluit is gebaseerd op algemene geldende regels en voorschriften die het milieu beschermen, bestaat er geen mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen en het instellen van bezwaar of beroep.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).