Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Belt Schutsloot, t.h.v. Vaste Belterweg 23, plaatsen tijdelijke noodbrug (20-08-2019)
De Pol, Woldweg 3, plaatsen tijdelijke wooncaravan (19-08-2019)
Giethoorn, tegenover Molenweg 31, creëren botenhuis d.m.v. verlengen overstek bestaande bouw (18-08-2019)
Ossenzijl, Waterstaete 3, bouwen woning (15-08-2019)
Ossenzijl, Waterstaete 8, 9, 13, 17, 21, 22 en 23, bouwen zeven recreatiewoningen (15-08-2019)
Ossenzijl, Waterstaete 10, 11, 12, 18, 19, 20 en 24, bouwen zeven recreatiewoningen (15-08-2019)
Ossenzijl, Waterstaete 14, 15 en 16, bouwen drie recreatiewoningen (15-08-2019)
Tuk, Tukseweg 136, kappen negen bomen (17-08-2019)
Tuk, Tukseweg 136, plaatsen tijdelijke woonunit (17-08-2019)
Willemsoord, Kerkhoflaan 4A, kappen vier beuken (15-08-2019)
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Belt-Schutsloot, thv Havezatherweg 9 en 12, vervangen twee bruggen (21-08-2019)
Belt-Schutsloot, Noorderweg 29, bouwen aanbouw (16-08-2019)
Kuinre, Henric de Cranestraat 191, bouwen veranda (19-08-2019)
Paasloo, Paasloërweg 5, vervangen bijgebouw (16-08-2019)
Sint Jansklooster, Schaarweg 9, gedeeltelijk veranderen plaatwerk muur (20-08-2019)
Steenwijk, Koematen 8, uitbreiden bedrijfsgebouw (19-08-2019)
Vollenhove, Bentstraat 2, kappen esdoorn (16-08-2019)
Vollenhove,Schouw 6, bouwen woning (20-08-2019)


Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.


Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:
Giethoorn, Jonenweg 31, kappen els en knotten twee elzen (19-08-2019)
 

Ontwerpbesluit gedoogverklaring coffeeshop

De burgemeester heeft het voornemen om een gedoogverklaring te verlenen voor de verkoop van softdrugs vanuit een coffeeshop voor de periode van 5 jaar, voor het adres:
Steenwijk, 8331 JK, Korte Woldpromenade 8.
Deze beschikking heeft betrekking op de verhuizing van de bestaande coffeeshop naar dit nieuwe adres.
De stukken liggen van 28-8-2019 tot 09-10-2019 ter inzage. Over het ontwerpbesluit kan iedereen tot 09-10-2019 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.  

 

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).