Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Belt-Schutsloot, t.h.v. Havezatherweg 9 en 12, vervangen 2 bruggen (26-07-2019)
Belt-Schutsloot, Noorderweg 29, bouwen aanbouw (25-07-2019)    
De Bult, Bultweg 35, bouwen recreatiewoning (24-07-2019)
De Bult, Duivenslaagte 2-001, brandveilig gebruik Fletcher de Eese (31-07-2019)
Giethoorn, Beulakerweg 77a, starten Bed & Breakfast (11-07-2019)    
Giethoorn, Binnenpad 44, kappen walnotenboom (22-07-2019)
Giethoorn, Jan van Nassauweg 16, veranderen inrichting t.b.v. uitbreiding vleeskuikens plus input biogasinstallatie en plaatsen bassin (24-07-2019)
Paasloo, Paasloërweg 5, vervangen bijgebouw (25-07-2019)    
Sint Jansklooster, Leeuwte 30a, plaatsen chalet (31-07-2019)
Steenwijk, Stationsstraat 38, realiseren kleinschalige woonvorm (21-07-2019)    
Wanneperveen, Bovenboerseweg 23, starten Bed & Breakfast (30-07-2019)    
Zuidveen, Burgemeester G.W. Stroinkweg 66, verbouwen woonboerderij (26-07-2019) 
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Gebied (Lemsterland) nabij Kuinre en Ossenzijl, tijdelijk uitvoeren seismisch onderzoek (26-07-2019)
Oldemarkt, Burgemeester Kuiperslaan, uitbreiden parkeerterrein t.h.v. Kindcentrum De Ark (25-07-2019)    
Ossenzijl, Oudeweg 13, uitbreiden woonboerderij (24-07-2019)
Steenwijk, Korte Baan 8A t/m 8E, bouwen bedrijfspand (30-07-2019)
 

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:
Belt-Schutsloot, Vaste Belterweg 6, kappen 3 eiken (31-07-2019)
 

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Steenwijkerwold, Mienbeken 3, slopen woning plus bijgebouwen en bouwen vervangende woning plus bijgebouw (24-07-2019)

De stukken liggen van 7 augustus 2019 t/m 18 september 2019 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op: http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/BF78C00B-3773-4A28-BD38-AC5781BE6AB4/

De bestanden zijn beschikbaar op: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/#!/idn/NL.IMRO.1708.SWWmienbeken3OV-VA01

 

Reageren?

T/m 18 september 2019 kunnen belanghebbenden beroep (4) instellen. U kunt alleen beroep instellen als u tijdig een zienswijze over de ontwerp omgevingsvergunning naar voren heeft gebracht of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).