Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Giethoorn, Jonenweg 29a, vervangen bestaande schuur (30-07-2020)        
Giethoorn, Kerkweg 33, aanbrengen boswal (24-07-2020)
Sint Jansklooster, Halleweg 11, kappen eikenboom (03-08-2020)
Steenwijk, Landgoedallee kavel 134, bouwen woning met bijgebouw (31-07-2020)
Steenwijk, Meppelerweg 65, brandveilig gebruik Thomashuis (30-07-2020)        
Steenwijk, Meppelerweg 112, bouwen overkapping aan woning (23-07-2020)
Vollenhove, David van Bourgondiëstraat 45, bouwen opbouw op garage en bouwen carport (03-08-2020)        
Vollenhove, Groenestraat 30, opnieuw invoegen achtergevel (04-08-2020)        
Vollenhove, Noordwal 5, plaatsen tijdelijke woonunit (03-08-2020)        

       
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Belt-Schutsloot, Belterweg 80, plaatsen tijdelijke woonunit (31-07-2020)
Giethoorn, Binnenpad 5, starten Bed en Breakfast (03-08-2020)
Giethoorn, De Rietlanden 6, uitbreiden woning (30-07-2020)
Giethoorn, Ds. J.J. Ketstraat, plaatsen masten t.b.v. montage telsysteem voor parkeerplaatsen (03-08-2020)
Steenwijk, Buitensingel 19, gewijzigd uitvoeren vergunning m.b.t. bouwen woning (04-08-2020)
Steenwijk, Weteringallee, plaatsen tijdelijke kantoor (30-07-2020)
Vollenhove, Voorpoort 14, vervangen kozijnen in voor en achtergevel (03-08-2020)
Witte Paarden, Steenwijkerweg 237, plaatsen tijdelijke woonunit (31-07-2020)  

   
Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Giethoorn, Dwarsgracht 21, afwijken bestemmingsplan i.v.m. verhuren vijf sloepen en bouwen steiger

De stukken liggen van 12 augustus 2020 t/m 22 september 2020 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op: http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/DFAF5541-C8D5-4A91-BA75-B66AE3206238/

De bestanden zijn beschikbaar op: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.1708.GHNDwarsgracht21OV-ON01

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 22 september 2020 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.


Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Onna, Burgemeester G.W. Stroinkweg 109, wijzigen bestemming bedrijf naar wonen (18-02-2020)

De stukken liggen van 12 augustus 2020 t/m 23 september 2020 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op: http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/EBC39A7C-EFD7-4E42-9656-AE28FFC739D7/

De bestanden zijn beschikbaar op: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.1708.ONNgwstroinwg109OV-VA01

Reageren?

T/m 23 september 2020 kunnen belanghebbenden beroep (4) instellen. U kunt alleen beroep instellen als u tijdig een zienswijze over de ontwerp omgevingsvergunning naar voren heeft gebracht of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).