Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten

Commissie bezwaarschriften

31 augustus 2020       
gemeentehuis, Vendelweg 1 in Steenwijk.    
Agenda:
19.15 uur:
bezwaarschrift tegen de mededeling dat de gemeente niet voornemens is om een bestemmingsplan voor het gebied Wetering op dit moment in procedure te brengen ten aanzien van Wetering West 53 in Wetering.
De stukken liggen t/m 31 augustus 2020 voor belanghebbenden ter inzage (1).
Vanwege de coronamaatregelen (1,5 meter onderlinge afstand) is beperkt ruimte voor publiek. Daarom is aanmelding vooraf noodzakelijk. Wilt u bij de hoorzitting aanwezig zijn? Neem dan contact op met het secretariaat van de commissie bezwaarschriften, telefoonnummer 14 0521.
 

Raadsvergadering

1 september 2020    
aanvang 19.30 uur
Hoe de vergadering plaatsvindt laten we u zo snel mogelijk weten via onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. Daar vindt u ook de agenda. Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht? Neem dan contact op met de griffie via de mail griffie@steenwijkerland.nl

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).