Bekendmaking subsidieplafonds 2018

Type bekendmaking
verordeningen en reglementen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Steenwijkerland
Publicatiedatum
27-12-2017
Bekendmaking

Beschrijving

Op 07-11-2017 heeft de gemeenteraad de begroting voor 2018 vastgesteld. In de begroting zijn bedragen voor subsidies voor een beleidsterrein, activiteit of rechtspersoon opgenomen. Deze bedragen gelden volgens de Algemene subsidieverordening als subsidieplafond. Het subsidieplafond is het bedrag dat voor 2018 maximaal voor een beleidsterrein, activiteit of rechtspersoon beschikbaar is. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht wordt een subsidie in ieder geval geweigerd als het subsidieplafond wordt overschreden.

 
Amateurkunst
Muziekverenigingen:
Voor verstrekking van subsidie voor harmonie, fanfare, brassbands en majorettekorpsen is een bedrag van € 102.717,00 beschikbaar gesteld.

Verdeelcriteria
De hoogte en verdeling van het beschikbare budget worden bepaald in de Nadere regels amateurkunst Steenwijkerland 2018. Het subsidieplafond kan niet worden overschreden. Dit betekent dat alle tijdig en compleet ingediende aanvragen worden toegewezen indien dit binnen het budgetplafond mogelijk is. Als het totaal van de aangevraagde subsidies van deze tijdig en compleet ingediende aanvragen boven het subsidieplafond uitkomt, dan worden alle aanvragen met hetzelfde percentage verlaagd om toch binnen het subsidieplafond te blijven.

Overige amateurkunst:
Voor verstrekking van subsidie voor de amateurkunst, met uitzondering van de muziekverenigingen, is een bedrag van € 16.848,00 beschikbaar gesteld.

Verdeelcriteria
De hoogte en de verdeling van het beschikbare bedrag worden bepaald in de Nadere regels amateurkunst Steenwijkerland 2018. De aanvragen worden in volgorde van ontvangst van de volledige aanvraag in behandeling genomen.

Jeugdclubs
Voor verstrekking van subsidies voor jeugdclubs is een bedrag van € 7.084,00 beschikbaar gesteld.

Verdeelcriteria
De hoogte en verdeling van het beschikbare budget worden bepaald in de Nadere regels voor subsidieverlening aan jeugdclubs Steenwijkerland 2018. Het subsidieplafond kan niet worden overschreden. Dit betekent dat alle tijdig en compleet ingediende aanvragen worden toegewezen indien dit binnen het budgetplafond mogelijk is. Als het totaal van de aangevraagde subsidies van deze tijdig en compleet ingediende aanvragen boven het subsidieplafond uitkomt, dan worden alle aanvragen met hetzelfde percentage verlaagd om toch binnen het subsidieplafond te blijven.

Sportsubsidies
Voor sportsubsidies is een bedrag van € 85.047,00 beschikbaar gesteld.
Verdeelcriteria
De hoogte en verdeling van het beschikbare budget worden bepaald in de Nadere regels sportsubsidies Steenwijkerland 2018. Dit betekent dat bij de verdeling van het beschikbare budget normsubsidies voorrang hebben op verstrekking van eenmalige subsidies. Eenmalige subsidies worden in volgorde van ontvangst behandeld.
Dorpshuizen en wijkgebouwen    
    Organisatiekosten:
Voor verstrekking van subsidies voor organisatie- en administratieve kosten dorpshuizen en wijkgebouwen is een bedrag van € 18.230,00  beschikbaar gesteld.

Onderhoudskosten:
Voor verstrekking van subsidies voor dagelijks en/of groot onderhoud dorpshuizen en wijkgebouwen is een bedrag van € 41.595,00 beschikbaar gesteld.

Verdeelcriteria
De hoogte en verdeling van het beschikbare budget worden in de Nadere regels subsidie dorpshuizen en wijkgebouwen Steenwijkerland 2018 bepaald. De aanvragen worden in volgorde van ontvangst van de volledige aanvraag in behandeling genomen.
    
EHBO-afdelingen
Voor het verstrekken van subsidies voor EHBO-afdelingen is een bedrag van € 3.225,00 beschikbaar gesteld.

Verdeelcriteria
De hoogte van het subsidiebedrag wordt bepaald op basis van deling van het beschikbare budget door het aantal EHBO-afdelingen dat voor subsidie in aanmerking komt.

Gezond in Steenwijkerland
Voor het verstrekken van subsidies voor projecten in het kader van ‘Gezond in Steenwijkerland’ is in 2018 een bedrag van € 63.000,00 beschikbaar gesteld.
De hoogte en verdeling van het beschikbare budget worden in de Nadere regels Gezond in de Stad (GIDS) Steenwijkerland 2018 bepaald. De aanvragen worden in volgorde van ontvangst van de volledige aanvraag in behandeling genomen.

Lang zult u Wonen
Voor het verstrekken van subsidies aan een bewoner, als tegemoetkoming voor de kosten voor het aanbrengen van een aanpassing in de woning conform voorzieningenlijst Lang Zult U Wonen, is een bedrag beschikbaar gesteld van €80.000,00 minus de bestedingen die in het jaar 2017 zijn gedaan.

Verdeelcriteria
De aanvragen worden in volgorde van ontvangst van de volledige aanvraag in behandeling genomen.

Gemeentelijke monumenten
Voor de instandhouding van gemeentelijke monumenten bedraagt het subsidieplafond voor 2018
€ 40.612,--.

Verdeelcriteria
De hoogte van het door de aanvrager te ontvangen subsidiebedrag wordt bepaald in de Subsidieverordening instandhouding gemeentelijke monumenten Steenwijkerland.
Het beschikbare bedrag wordt in volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen verdeeld.

 

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).