Bekendmaking vaststelling belastingverordeningen 2018

Type bekendmaking
verordeningen en reglementen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Steenwijkerland
Publicatiedatum
27-12-2017
Bekendmaking

Beschrijving

De gemeenteraad heeft op 07-11-2017 en 19-12-2017 de volgende belastingverordeningen vastgesteld:
-    Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2018
-    Verordening op de heffing en de invordering van liggeld woonschepen 2018
-    Verordening op de heffing en de invordering van markt- en staangeld 2018
-    Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2018
-    Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2018
-    Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2018
-    Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2018
-    Verordening op de heffing en de invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2018
-    Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2018
-    Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018
-    Wijziging Verordening lijkbezorgingsrechten Steenwijkerland 2018 (Aan hoofdstuk 2 van de tarieventabel zijn de       onderdelen 2.7 t/m 2.10 toegevoegd.)

Deze verordeningen treden met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking in werking. Met ingang van 01-01-2018 worden de belastingen geheven. Rechtsgeldige bekendmaking van de besluiten vindt plaats op www.officielebekendmakingen.nl Daar vindt u de volledige tekst van de verordeningen.
Verder liggen de besluiten kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.

 

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).