Vaststelling bestemmingsplan Giethoorn

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Steenwijkerland
Publicatiedatum
06-12-2017
Einddatum
16-01-2018
Bekendmaking

Beschrijving

De gemeenteraad heeft op 17 oktober 2017 het bestemmingsplan Giethoorn gewijzigd vastgesteld. Het plan heeft betrekking op de hele kern Giethoorn en is bedoeld om de bestemmingsregelingen voor Giethoorn te actualiseren. Met dit nieuwe bestemmingsplan wordt vooral de huidige situatie vastgelegd en geldt er voor Giethoorn een eenduidig ruimtelijk beleid.

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is door de gemeenteraad, mede naar aanleiding van de ingediende zienswijzen, een aantal wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn concreet aangegeven in de bij het vastgestelde bestemmingsplan horende Nota van wijziging bestemmingsplan Giethoorn. Deze nota is gevoegd bij de ter inzage liggende stukken.

De stukken liggen van 6 december 2017 t/m 16 januari 2018 ter inzage (1). Daarnaast kunt u het bestemmingsplan raadplegen via:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.Giethoorn-VA01

De bestanden zijn beschikbaar op het webadres:
http://212.78.207.19/B4E64E1D-E759-4FA1-AED2-697645A7EEEC/

Reageren?

T/m 16 januari 2018 kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U moet dan wel tijdig een zienswijze over het ontwerp naar voren hebben gebracht of aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest. Verder kan iedere belanghebbende beroep instellen tegen de wijzigingen van het bestemmingsplan.
Het bestemmingsplan treedt in werking op 17 januari 2018. Als u tijdig beroep heeft ingesteld, kunt u de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak vragen om een voorlopige voorziening te treffen. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.

 

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).