Algemeen

Bekendmaking vaststelling belastingverordeningen 2019

De gemeenteraad heeft op 13-11-2018 en 18-12-2018 de volgende belastingverordeningen vastgesteld:

-    Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2019
-    Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2019
-    Verordening op de heffing en de invordering van liggeld woonschepen 2019
-    Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2019
-    Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2019
-    Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2019
-    Verordening op de heffing en de invordering van watertoeristenbelasting 2019
-    Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019
-    Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2019
-    Verordening op de heffing en de invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2019
-    Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2019

Deze verordeningen treden met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking in werking. Met ingang van 01-01-2019 worden de belastingen geheven. Rechtsgeldige bekendmaking van de besluiten vindt plaats in het digitale Gemeenteblad 2018, te vinden op www.officielebekendmakingen.nl Daar vindt u de volledige tekst van de verordeningen.

Verder liggen de besluiten kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift ontvangen.
 

Bekendmaking vaststelling Uniform beleid voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving 2019-2021 (taken Omgevingsdienst IJsselland)

Op 30 oktober 2018 is door het college van burgemeester en wethouders van Steenwijkerland het Uniform beleid voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving 2019-2021 (taken Omgevingsdienst IJsselland) vastgesteld. Dit beleid is bekendgemaakt in het Gemeenteblad van 4 december 2018 onder nummer 257420. Rechtsgeldige bekendmaking van het besluit vindt plaats op www.officielebekendmakingen.nl Daar vindt u de volledige tekst van het besluit.
Verder ligt het kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift ontvangen.
 

Bekendmaking gewijzigde beleidsregels

Het Dagelijks Bestuur van de IGSD Steenwijkerland en Westerveld heeft op 27 november en 12 december 2018 de volgende gewijzigde beleidsregels vastgesteld:

-    Leidraad Participatiewet Steenwijkerland
-    Regeling sociaal culturele activiteiten Steenwijkerland 2015
-    Regeling collectieve zorgverzekering Steenwijkerland
-    Uitvoeringsregeling Chronisch zieken 2017

Van deze regeling wijzigt de draagkracht berekening en de inkomensgrenzen. Ook wordt het hebben van schulden nadrukkelijk betrokken bij het bepalen van recht op bijzondere bijstand en minimaregelingen. Deze beleidsregels treden met ingang van 1 januari 2019 in werking.

Het beleid ligt vanaf 2 januari 2019 gedurende zes weken kosteloos ter inzage bij de IGSD op het Werkplein Steenwijk aan de Vesting 11-13. Ook vindt u dit beleid op onze website www.igsd-sw.nl
 

Tarieven gemeentelijke sportaccommodaties 2019

Voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties gelden voor het jaar 2019 de volgende tarieven:

Natuurgrasveld
- Per jaar € 970,00
- Incidenteel per dag € 58,00
- Incidenteel per dagdeel € 34,00
Kunstgrasveld
- Per jaar € 2.908,00
- Incidenteel per dag € 77,00
- Incidenteel per dagdeel € 43,00
Atletiekaccommodatie
- Per jaar € 2.908,00
- Incidenteel per dag € 77,00
- Incidenteel per dagdeel € 43,00
Beachveld
- Incidenteel per dag € 43,00
- Incidenteel per dagdeel € 24,00
- Incidenteel per uur € 9,00
Kleedaccommodaties (NOC*NSF-niveau)
- Per m2 per jaar € 18,00
Gemeentelijke gymnastieklokalen
- Per uur gedurende het seizoen € 8,00
- Per uur gedurende 6 maanden € 10,00
- Per uur incidenteel € 14,00
Vergaderruimte ’t Torennest
- Per lokaal per uur € 3,50

De tarieven voor de sportaccommodaties zijn lager dan in 2018. Dit komt omdat de tarieven vanaf 1 januari 2019 vrijgesteld zijn van BTW.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).