Algemeen

Bekendmaking subsidieplafonds 2019

Op 13-11-2018 heeft de gemeenteraad de begroting voor 2019 vastgesteld. In de begroting zijn bedragen voor subsidies voor een beleidsterrein, activiteit of rechtspersoon opgenomen. Deze bedragen gelden volgens de Algemene subsidieverordening als subsidieplafond. Het subsidieplafond is het bedrag dat voor 2019 maximaal voor een beleidsterrein, activiteit of rechtspersoon beschikbaar is. In de Algemene wet bestuursrecht staat dat een subsidie wordt geweigerd als het subsidieplafond wordt overschreden.


Amateurkunst

Muziekverenigingen:
Voor verstrekking van subsidie voor harmonie, fanfare, brassbands en majorettekorpsen is een bedrag van € 102.280,-- beschikbaar gesteld.

Verdeelcriteria
De hoogte en verdeling van het beschikbare budget worden bepaald in de Nadere regels amateurkunst Steenwijkerland 2018. Het subsidieplafond kan niet worden overschreden. Dit betekent dat alle tijdig en compleet ingediende aanvragen worden toegewezen indien dit binnen het budgetplafond mogelijk is. Als het totaal van de aangevraagde subsidies van deze tijdig en compleet ingediende aanvragen boven het subsidieplafond uitkomt, dan worden alle aanvragen met hetzelfde percentage verlaagd om toch binnen het subsidieplafond te blijven.


Overige amateurkunst:

Voor verstrekking van subsidie voor de amateurkunst, met uitzondering van de muziekverenigingen, is een bedrag van € 16.865,-- beschikbaar gesteld.

Verdeelcriteria
De hoogte en de verdeling van het beschikbare bedrag staan in de Nadere regels amateurkunst Steenwijkerland 2018. De aanvragen worden in volgorde van ontvangst van de volledige aanvraag in behandeling genomen.


Jeugdclubs

Voor verstrekking van subsidies voor jeugdclubs is een bedrag van € 7.091,-- beschikbaar gesteld.

Verdeelcriteria
De hoogte en verdeling van het beschikbare budget worden bepaald in de Nadere regels voor subsidieverlening aan jeugdclubs Steenwijkerland 2018. Het subsidieplafond kan niet worden overschreden. Dit betekent dat alle tijdig en compleet ingediende aanvragen worden toegewezen indien dit binnen het budgetplafond mogelijk is. Als het totaal van de aangevraagde subsidies van deze tijdig en compleet ingediende aanvragen boven het subsidieplafond uitkomt, dan worden alle aanvragen met hetzelfde percentage verlaagd om toch binnen het subsidieplafond te blijven.


Sportsubsidies

Voor sportsubsidies is een bedrag van € 85.132,-- beschikbaar gesteld.

Verdeelcriteria
De hoogte en verdeling van het beschikbare budget staan in de Nadere regels sportsubsidies Steenwijkerland 2019. Dit betekent dat bij de verdeling van het beschikbare budget normsubsidies voorrang hebben op verstrekking van eenmalige subsidies. Het subsidieplafond kan niet worden overschreden. Dit betekent dat alle tijdig en compleet ingediende aanvragen voor normsubsidies worden toegewezen indien dit binnen het budgetplafond mogelijk is. Als het totaal van de aangevraagde normsubsidies van deze tijdig en compleet ingediende aanvragen boven het subsidieplafond uitkomt, dan worden alle aanvragen met hetzelfde percentage verlaagd om toch binnen het subsidieplafond te blijven. Mocht er na het toekennen van de normsubsidies nog budget zijn dan worden de eenmalige subsidies in volgorde van ontvangst behandeld.


Dorpshuizen en wijkgebouwen  

Organisatiekosten:
Voor verstrekking van subsidies voor organisatie- en administratieve kosten dorpshuizen en wijkgebouwen is een bedrag van € 18.248,--  beschikbaar gesteld.

Onderhoudskosten:
Voor verstrekking van subsidies voor dagelijks en/of groot onderhoud dorpshuizen en wijkgebouwen is een bedrag van € 41.637,-- beschikbaar gesteld.

Verdeelcriteria
De hoogte en verdeling van het beschikbare budget staan in de Nadere regels subsidie dorpshuizen en wijkgebouwen Steenwijkerland 2018. De aanvragen worden in volgorde van ontvangst van de volledige aanvraag in behandeling genomen.

 
EHBO-afdelingen

Voor het verstrekken van subsidies voor EHBO-afdelingen is een bedrag van € 3.228,-- beschikbaar gesteld.

Verdeelcriteria
De hoogte van het subsidiebedrag wordt bepaald op basis van deling van het beschikbare budget door het aantal EHBO-afdelingen dat voor subsidie in aanmerking komt.


Gezond in Steenwijkerland

Voor het verstrekken van subsidies voor projecten in het kader van ‘Gezond in Steenwijkerland’ is een bedrag van € 30.000,-- beschikbaar gesteld.

De hoogte en verdeling van het beschikbare budget staan in de Nadere regels Gezond in de Stad (GIDS) Steenwijkerland 2018. De aanvragen worden in volgorde van ontvangst van de volledige aanvraag in behandeling genomen.


Gemeentelijke monumenten

Voor de instandhouding van gemeentelijke monumenten bedraagt het subsidieplafond voor 2019
€ 41.343,--.

Verdeelcriteria
De hoogte van het door de aanvrager te ontvangen subsidiebedrag staat in de Subsidieverordening instandhouding gemeentelijke monumenten Steenwijkerland. Het beschikbare bedrag wordt in volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen verdeeld.


Maatschappelijke initiatieven

Voor het verstrekken van subsidies voor maatschappelijke initiatieven bedraagt het subsidieplafond € 80.000,--

Verdeelcriteria
Welke kosten voor subsidie in aanmerking komen staat in de Nadere regels subsidie maatschappelijke initiatieven Steenwijkerland 2018. Het beschikbare bedrag wordt in volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen verdeeld.