Algemeen

Commissie bezwaar- en beroepschriften

16 december 2019 , gemeentehuis, Vendelweg 1 in Steenwijk.    
Agenda:
19.00 uur: bezwaarschrift tegen verleende omgevingsvergunning voor het vervangen van een kozijn in de voorgevel op locatie Scholestraat 25 in Steenwijk
De stukken liggen t/m 16 december 2019 voor belanghebbenden ter inzage (1).
 

Raadsvergadering

17 december 2019 , gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 19.30 uur.
De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie.

 

Openbare vergadering van de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de welstands- en monumentencommissie

20 december 2019 , gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 09.30 uur.
De agenda met de te behandelen bouwplannen ligt voor aanvang van de vergadering ter  inzage in de vergaderruimte. Voor informatie over de agenda kunt u contact opnemen met de heer H. Waninge, tel. 14 0521.

 

Opheffing IGSD Steenwijkerland en Westerveld

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben in de Staatscourant van 29 november 2019, nr. 65932 bekendgemaakt dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld in de vergadering van 21 mei 2019 respectievelijk 28 mei 2019 hebben besloten om de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Werk en Inkomen Steenwijkerland en Westerveld met ingang van 1 januari 2020 op te heffen. De Staatscourant 2019, nr. 65932 is te vinden op www.officielebekendmakingen.nl
Het besluit tot opheffing ligt verder kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.

 

Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen

De gemeenteraad heeft op 15-10-2019 de Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland 2020-2022 vastgesteld. Deze regeling is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2019, nr. 285749, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl  Daar staat de volledige tekst van deze verordening. De regeling is op 27-11-2019 in werking getreden en werkt terug tot 01-11-2019.
De verordening ligt verder kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).