Bestemmingsplannen

Ontwerp bestemmingsplan Blankenham, Hammerdijk 12

Het ontwerp bestemmingsplan Blankenham, Hammerdijk 12 van de gemeente Steenwijkerland ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op de functiewijziging van de agrarische bestemming naar een woonbestemming, perceel Hammerdijk 12 Blankenham.

De stukken liggen van 11 december 2019 tot en met 21 januari 2020 ter inzage in het gemeentehuis, Vendelweg 1 te Steenwijk (tijdens openingstijden).

Daarnaast kunt u het ontwerp raadplegen via de link
http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/3A4A4BFA-6329-4833-95E1-EF9CC84A0D2C/

De bestanden zijn beschikbaar op het webadres https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.1708.BKHHammerdijk12Bp-ON01

Reageren?

Over het ontwerp bestemmingsplan kan iedereen tot en met 21 januari 2020 mondeling of schriftelijk een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad van Steenwijkerland, Postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).