Algemeen

Openbare vergadering van de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de welstands- en monumentencommissie

27 december 2019, gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 09.30 uur.
De agenda met de te behandelen bouwplannen ligt voor aanvang van de vergadering ter inzage in de vergaderruimte. Voor informatie over de agenda kunt u contact opnemen met de heer H. Waninge, tel. 14 0521.
 

Bekendmaking vaststelling rechtspositionele regelingen bestuurslaag gemeenten

Op 1 januari 2019 is het landelijke Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers in werking getreden. Ter uitvoering van dit besluit hebben burgemeester en wethouders op 1 oktober 2019 de Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Steenwijkerland 2019 vastgesteld. Daarnaast heeft de gemeenteraad op 26 november 2019 de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019 vastgesteld.

Deze besluiten hebben betrekking op de lokale rechtspositie van de dagelijks bestuurders en de gemeentelijke volksvertegenwoordigers. De besluiten treden met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 in werking. Rechtsgeldige bekendmaking vindt plaats op www.officielebekendmakingen.nl, Gemeenteblad 2019, nr. 299424 en nr. 299437. Daar vindt u de volledige tekst van de besluiten.
Verder liggen ze kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u een afschrift ontvangen.
 

Bekendmaking aanwijzing van het park Rams Woerthe in Steenwijk als vuurwerkvrije zone

Burgemeester en wethouders hebben op 3 december 2019 het park Rams Woerthe in Steenwijk aangewezen als vuurwerkvrije zone. De aanwijzing geldt voor de periode van 31 december 2019 18.00 uur tot de daaropvolgende dag, 1 januari 2020 2.00 uur, op basis van artikel 2:73, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening. Het aanwijzingsbesluit is bekendgemaakt in elektronisch Gemeenteblad 2019, nr. 300675, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar staat de volledige tekst van het besluit. Het aanwijzingsbesluit is op 12 december 2019 in werking getreden.
Verder ligt het kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.
 

Bekendmaking Aanwijzingsbesluit locaties carbidschieten

Burgemeester en wethouders hebben op 10 december 2019 locaties aangewezen waar op gemeentegrond met carbid geschoten mag worden op 31 december 2019 van 10.00 uur tot 20.00 uur. Dit aanwijzingsbesluit is genomen op basis van artikel 2:73a van de Algemene plaatselijke verordening. Het aanwijzingsbesluit is bekendgemaakt in elektronisch Gemeenteblad 2019, nr. 301830, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar staat de volledige tekst van het besluit. Het aanwijzingsbesluit is op 13 december 2019 in werking getreden.
Verder ligt het kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).