Bestemmingsplannen

Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Giethoorn – Loswal Kerkweg

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Giethoorn - Loswal Kerkweg’ van de gemeente Steenwijkerland ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op het planologisch vastleggen van de huidige locatie van de loswal aan de Kerkweg in Giethoorn. Ook is in het bestemmingsplan een functiewijziging van de molen aan de Kerkweg 50a meegenomen. De huidige woonbestemming wordt gewijzigd in een kantoorbestemming.

De stukken liggen van 18 december 2019 t/m 28 januari 2020 ter inzage in het gemeentehuis, Vendelweg 1 te Steenwijk (tijdens openingstijden). Ook ligt een exemplaar van het bestemmingsplan ter inzage in het Kulturhus in Giethoorn (Eendrachtsplein 1).

Daarnaast kunt u het ontwerp raadplegen via https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.1708.GHNLoswalBP-ON01
De bestanden zijn eveneens beschikbaar op het webadres: http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/E4604DF6-0304-4996-BE14-2EA6106AD6B3/
 

Reageren?

Over het ontwerp bestemmingsplan kan iedereen tot en met 28 januari 2020 mondeling of schriftelijk een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad van Steenwijkerland (Postbus 162, 8330 AD Steenwijk).

Inloopbijeenkomst
Voor belangstellenden vindt een inloopbijeenkomst plaats op maandag 13 januari 2020 in het Kulturhus ‘De Eendracht’ in Giethoorn (Eendrachtsplein 1). U bent hier tussen 19.00 en 20.30 uur welkom voor informatie over het bestemmingsplan.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).