Algemeen

Openbare vergadering van de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de welstands- en monumentencommissie

10 januari 2020, gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 09.30 uur.
De agenda met de te behandelen bouwplannen ligt voor aanvang van de vergadering ter inzage in de vergaderruimte. Voor informatie over de agenda kunt u contact opnemen met de heer H. Waninge, tel. 14 0521.
 

Bekendmaking Aanwijzingsbesluit WOZ-, heffings- en invorderingsambtenaar

Burgemeester en wethouders hebben op 17 december 2019 het Aanwijzingsbesluit WOZ-, heffings- en invorderingsambtenaar vastgesteld. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020. Rechtsgeldige bekendmaking van het besluit vindt plaats op www.officielebekendmakingen.nl, Gemeenteblad 2019, nr. 310437. Daar vindt u de volledige tekst van het besluit.
Verder ligt het kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u een afschrift ontvangen.
 

Bekendmaking wijziging Mandaatregeling gemeente Steenwijkerland door vaststelling Mandaatbesluit Wnra gemeente Steenwijkerland

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 december 2019 het Mandaatbesluit Wnra gemeente Steenwijkerland vastgesteld. Door vaststelling van dit besluit wordt de Mandaatregeling gemeente Steenwijkerland gewijzigd in verband met de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Het Mandaatbesluit Wnra gemeente Steenwijkerland is bekendgemaakt in elektronisch Gemeenteblad 2019, nr. 310468 te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat de volledige tekst van de regeling. Het besluit treedt in werking op 1 januari 2020.
Het Mandaatbesluit ligt verder kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.
 

Bekendmaking vaststelling belastingverordeningen 2020

De gemeenteraad heeft op 17-12-2019 de volgende belastingverordeningen vastgesteld:
-    Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2020 (nr. 311487)
-    Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2020 (nr. 311489)
-    Verordening op de heffing en de invordering van liggeld woonschepen 2020 (nr. 311492)
-    Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2020 (nr. 311494)
-    Verordening op de heffing en de invordering van markt- en staangeld 2020 (nr. 311502)
-    Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2020 (nr. 311505)
-    Verordening op de heffing en de invordering van watertoeristenbelasting 2020 (nr. 311513)
-    Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2020 (nr. 311517)
-    Verordening op de heffing en de invordering van leges 2020 (nr. 311523)
-    Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2020 (nr. 311528)
-    Verordening op de heffing en de invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2020 (nr. 311533)
-    Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2020 (nr. 311540)

Deze verordeningen treden met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking in werking. Met ingang van 01-01-2020 worden de belastingen geheven. Rechtsgeldige bekendmaking van de besluiten vindt plaats in het digitale Gemeenteblad 2019, te vinden op www.officielebekendmakingen.nl, onder de hierboven aangegeven nummers. Daar vindt u de volledige tekst van de verordeningen.
Verder liggen de besluiten kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u een afschrift ontvangen.


Bekendmaking subsidieplafonds Steenwijkerland 2020

Op 05-11-2019 heeft de gemeenteraad de begroting voor 2020 vastgesteld. Hierin zijn ook bedragen opgenomen voor verstrekking van verschillende subsidies. In artikel 3 van de Algemene subsidie-verordening Steenwijkerland 2018 staat dat deze bedragen gelden als subsidieplafond, d.w.z. het bedrag dat voor 2020 maximaal voor die subsidie beschikbaar is. Op grond van artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht wordt een subsidie geweigerd voor zover het subsidieplafond wordt overschreden.

Amateurkunst

Muziekverenigingen:
Voor verstrekking van subsidie voor harmonie, fanfare, brassbands en majorettekorpsen is een bedrag van € 103.000,-- beschikbaar gesteld.

Verdeelcriteria
De hoogte en verdeling van het beschikbare budget worden op basis van de Nadere regels amateurkunst Steenwijkerland 2018 bepaald. Het subsidieplafond kan niet worden overschreden. Dit betekent dat alle tijdig en compleet ingediende aanvragen worden toegewezen indien dit binnen het budgetplafond mogelijk is. Als het totaal van de aangevraagde subsidies van deze tijdig en compleet ingediende aanvragen boven het subsidieplafond uitkomt, dan worden alle aanvragen met hetzelfde percentage verlaagd om toch binnen het subsidieplafond te blijven.

Overige amateurkunst:
Voor verstrekking van subsidie voor de amateurkunst, met uitzondering van de muziekverenigingen, is een bedrag van € 17.000,-- beschikbaar gesteld.

Verdeelcriteria
De hoogte en de verdeling van het beschikbare bedrag worden bepaald op basis van de Nadere regels amateurkunst Steenwijkerland 2018. De aanvragen worden in volgorde van ontvangst van de volledige aanvraag in behandeling genomen.
 

Jeugdclubs

Voor verstrekking van subsidies voor jeugdclubs is een bedrag van € 7.150,-- beschikbaar gesteld.

Verdeelcriteria
De hoogte en verdeling van het beschikbare budget worden op basis van de Nadere regels voor subsidieverlening aan jeugdclubs Steenwijkerland 2018 bepaald. Het subsidieplafond kan niet worden overschreden. Als het totaal van de aangevraagde subsidies van tijdig en compleet ingediende aanvragen boven het subsidieplafond uitkomt, dan worden alle aanvragen met hetzelfde percentage verlaagd om toch binnen het subsidieplafond te blijven.
 

Sportsubsidies

Voor sportsubsidies is een bedrag van € 70.000,-- beschikbaar gesteld.

Verdeelcriteria
De hoogte en verdeling van het beschikbare budget worden op basis van de Nadere regels sportsubsidies Steenwijkerland 2018 bepaald. Dit betekent dat bij de verdeling van het beschikbare budget normsubsidies voorrang hebben op verstrekking van eenmalige subsidies.
Eenmalige subsidies worden in volgorde van ontvangst behandeld.
 

Sportevenementensubsidie

Voor sportevenementen is een bedrag van € 15.000,--beschikbaar gesteld.

Verdeelcriteria
De hoogte en verdeling van het beschikbare budget worden op basis van de Nadere regels sport-evenementensubsidies Steenwijkerland 2020 bepaald. Dit betekent dat de aanvragen in volgorde van ontvangst van de volledige aanvraag in behandeling worden genomen.
 

Dorpshuizen en wijkgebouwen  

Organisatiekosten:
Voor verstrekking van subsidies voor organisatie- en administratieve kosten dorpshuizen en wijkgebouwen is een bedrag van € 18.400,--  beschikbaar gesteld.

Onderhoudskosten:
Voor verstrekking van subsidies voor dagelijks en/of groot onderhoud dorpshuizen en wijkgebouwen is een bedrag van € 41.970,-- beschikbaar gesteld.

Verdeelcriteria
De hoogte en verdeling van het beschikbare budget worden op basis van de Nadere regels subsidie dorpshuizen en wijkgebouwen Steenwijkerland 2018 bepaald. De aanvragen worden in volgorde van ontvangst van de volledige aanvraag in behandeling genomen.

   
EHBO-afdelingen

Voor het verstrekken van subsidies voor EHBO-afdelingen is een bedrag van € 3.250,-- beschikbaar gesteld.

Verdeelcriteria
De hoogte van het subsidiebedrag wordt bepaald op basis van deling van het beschikbare budget door het aantal EHBO-afdelingen dat voor subsidie in aanmerking komt.
 

Gezond in Steenwijkerland

Voor het verstrekken van subsidies voor projecten in het kader van ‘Gezond in Steenwijkerland’ is in 2020 een bedrag van € 30.000,-- beschikbaar gesteld.

Verdeelcriteria
De hoogte en verdeling van het beschikbare budget worden op basis van de Nadere regels Gezond in de Stad (GIDS) Steenwijkerland 2018 bepaald. De aanvragen worden in volgorde van ontvangst van de volledige aanvraag in behandeling genomen.
 

Gemeentelijke monumenten

Voor de instandhouding van gemeentelijke monumenten bedraagt het subsidieplafond voor 2020
€ 41.674,--.

Verdeelcriteria
De hoogte van het door de aanvrager te ontvangen subsidiebedrag staat in de Subsidieverordening instandhouding gemeentelijke monumenten Steenwijkerland. Het beschikbare bedrag wordt in volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen verdeeld.

 

Gebruikstarieven gemeentelijke sport- en welzijnsaccommodaties 2020

Voor het incidenteel huren van de gemeentelijke sportaccommodaties gelden voor het
jaar 2020 de volgende tarieven:

 

Tarief

Natuurgrasveld

 

 • Per jaar

€ 987,00

 • Incidenteel per dag

€   59,00

 • Incidenteel per dagdeel

€   35,00

 

 

Kunstgrasveld

 

 • Per jaar

€ 2.958,00

 • Incidenteel per dag

€      78,00

 • Incidenteel per dagdeel

€      44,00

 

 

Atletiekaccommodatie

 

 • Per jaar

€ 2.958,00

 • Incidenteel per dag

€      78,00

 • Incidenteel per dagdeel

€      44,00

 

 

Beachveld

 

 • Incidenteel per dag

€ 44,00

 • Incidenteel per dagdeel

€ 24,00

 • Incidenteel per uur

€   9,00

 

 

Kleedaccommodaties (NOC*NSF-niveau)

 

 • Per m2 per jaar

€ 18,00

 •  

 

Gemeentelijke gymnastieklokalen

 

 • Per uur gedurende het seizoen

€   8,00

 • Per uur gedurende 6 maanden

€ 11,00

 • Per uur incidenteel

€ 14,00

 

 

Vergaderruimte ’t Torennest

 

 • Per incidenteel uur per lokaal

€  3,56

 

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).