Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten

Openbare vergadering Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland

7 december 2020,  De Meenthe, Stationsplein 1, Steenwijk, aanvang 09.00 uur.
De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl
In verband met de coronamaatregelen is het niet mogelijk fysiek aanwezig te zijn bij de vergadering. Mocht u belangstelling hebben voor de vergadering of informatie willen over de agenda, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de secretaresse van de Adviesraad Sociaal Domein, telefoonnummer 14 0521.

Politieke Markt

8 december 2020, aanvang 19.30 uur.
De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie.
De Politieke Markt vindt plaats via Zoom (een app voor video-overleg). Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht? Neem dan contact op met de griffie via de mail griffie@steenwijkerland.nl

Bekendmaking vaststelling Uitvoeringsregeling wegslepen, bewaren en teruggave van voertuigen gemeente Steenwijkerland

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 juni 2020 de Uitvoeringsregeling wegslepen, bewaren en teruggave van voertuigen gemeente Steenwijkerland vastgesteld. Hierin worden de praktische zaken geregeld voor uitvoering van de Wegsleepverordening gemeente Steenwijkerland 2020. De regeling is bekendgemaakt in het elektronisch Gemeenteblad 2020, nr. 307271, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar staat ook de volledige tekst van de regeling. De regeling treedt in werking op 1 december 2020.
De regeling ligt verder kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.

Bekendmaking vaststelling Wegsleepverordening gemeente Steenwijkerland 2020

De gemeenteraad heeft op 1 september 2020 de Wegsleepverordening gemeente Steenwijkerland 2020 vastgesteld. De verordening voorziet in een regeling is om in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen. De verordening is bekendgemaakt in het elektronisch Gemeenteblad 2020, nr.307817, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar staat ook de volledige tekst van de verordening. De verordening treedt in werking op 1 december 2020.
De verordening ligt verder kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).