Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Blokzijl, Kuinderdijk 1, kappen wilg (18-11-2020)
Giethoorn, Binnenpad 13, starten Bed & Breakfast (23-10-2020)
Giethoorn, Cornelisgracht 26, vervangen schuur (18-11-2020)
Kuinre, Worstsloot 1a, uitbreiden opfokstal (18-11-2020)
Sint Jansklooster, Kloosterweg 44, uitbreiden snackbar (24-11-2020)        
Steenwijkerwold, Oldemarktseweg 85, plaatsen windturbines achter nok aan achterzijde woning (22-11-2020) 

          

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:
Paasloo, Oosterpaasloërweg 9, verplaatsen schuur (20-11-2020)
Tuk, Tukseweg 150, vernieuwen achterhuis (20-11-2020)        
Zuidveen, Zuidveenseweg 31, bouwen woning (23-11-2020)        


Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)    

Giethoorn, Vlier 18, bouwen woning (20-11-2020)        
Steenwijk, bij Gasthuislaan 2, kappen en herplant eik park Rams Woerthe (24-11-2020)
Steenwijk, Vendelweg 1, wijzigen brandwerende scheidingen (20-11-2020)        
Vollenhove, bij Groenestraat 24, kappen 4 bomen en herplant 1 boom park Old Ruitenborgh (24-11-2020)        
Vollenhove, Groenestraat 39, verbouwen en uitbreiden woning (20-11-2020)
Vollenhove, Noordwal, verlengen vergunning tijdelijke bouwweg (20-11-2020)        
Zuidveen, Burgemeester G.W. Stroinkweg 95, verbouwen  woonboerderij (23-11-2020)    

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Scheerwolde, Blokzijlseweg 8, brandveilig gebruik logiesruimte (23-11-2020)    

De stukken liggen van 2 december 2020 t/m 13 januari 2021 ter inzage (1).

Reageren?

T/m 13 januari 2021 kunnen belanghebbenden beroep (4) instellen. U kunt alleen beroep instellen als u tijdig een zienswijze over de ontwerpomgevingsvergunning naar voren heeft gebracht of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).