Algemeen

Bekendmaking vaststelling belastingverordeningen 2021

De gemeenteraad heeft op 15-12-2020 de volgende belastingverordeningen vastgesteld:
-    Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2021 (nr. 336404)
-    Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2021 (nr. 336411)
-    Verordening op de heffing en de invordering van havengeld 2021 (nr. 336426)
-    Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2021 (nr. 336436)
-    Verordening op de heffing en de invordering van leges 2021 (nr. 336389)
-    Verordening op de heffing en de invordering van liggeld woonschepen 2021 (nr. 336451)
-    Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2021 (nr. 336458)
-    Verordening op de heffing en de invordering van markt- en staangeld 2021 (nr. 336480)
-    Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2021 (nr. 336501)
-    Verordening op de heffing en de invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2021 (nr. 336537)
-    Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2021 (nr. 336525)
Deze verordeningen treden met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking in werking. Met ingang van 01-01-2021 worden de belastingen geheven. Rechtsgeldige bekendmaking van de besluiten vindt plaats in het digitale Gemeenteblad 2020, te vinden op www.officielebekendmakingen.nl, onder de hierboven aangegeven nummers. Daar vindt u de volledige tekst van de verordeningen.
Verder liggen de besluiten kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift ontvangen.
 

Bekendmaking vaststelling Verordening regelende het gebruik van rondvaart- en verhuurboten in de gemeente Steenwijkerland

De gemeenteraad heeft op 15 december 2020 de ‘Verordening regelende het gebruik van rondvaart- en verhuurboten in de gemeente Steenwijkerland’ vastgesteld. Deze verordening regelt het gebruik van rondvaart- en verhuurboten in de gemeente Steenwijkerland. De verordening is bekendgemaakt in elektronisch Gemeenteblad 2020, nr. 337143, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat de volledige tekst van de regeling. De verordening treedt in werking op 1 januari 2021.
Verder ligt het kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.
 

Bekendmaking vaststelling Verordening op de heffing en de invordering van vermakelijkhedenretributie Dorpsgracht Giethoorn 2021

De gemeenteraad heeft op 15 december 2020 de ‘Verordening op de heffing en de invordering van de vermakelijkhedenretributie Dorpsgracht Giethoorn 2021’ vastgesteld. Deze verordening regelt de heffing van vermakelijkhedenretributie voor het aanbieden van vermakelijkheden door middel van verhuur van boten of het aanbieden van rondvaarten in de Dorpsgracht te Giethoorn. De verordening is bekendgemaakt in elektronisch Gemeenteblad 2020, nr. 337105, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat de volledige tekst van de regeling. De verordening is in werking getreden op 19 december 2020. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.
Verder ligt het kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.


Bekendmaking vaststelling Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Steenwijkerland 2021

De gemeenteraad heeft op 15 december 2020 de ‘Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Steenwijkerland 2021’ vastgesteld, onder gelijktijdige intrekking van de ‘Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2006’. Op grond van artikel 33 van de Gemeentewet hebben in de raad vertegenwoordigde groeperingen (fracties) recht op ondersteuning en stelt de gemeenteraad een verordening vast waarin dit wordt geregeld. Omdat de verordening uit 2006 niet meer voorzag in nieuwe ontwikkelingen, is een nieuwe verordening vastgesteld. De verordening is bekendgemaakt in elektronisch Gemeenteblad 2020, nr. 337130, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat de volledige tekst van de regeling. De verordening treedt in werking op 1 januari 2021.
Verder ligt het kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.
 

Bekendmaking vaststelling Extern mandaatbesluit Omgevingsdienst IJsselland gemeente Steenwijkerland

Burgemeester en wethouders hebben op 17 november 2020 het Extern mandaatbesluit Omgevingsdienst IJsselland gemeente Steenwijkerland, inclusief eerste wijziging, vastgesteld. Met het extern mandaatbesluit, bestaande uit een mandaatregeling en mandaatregister, heeft het college mandaat verleend aan de directeur van de Omgevingsdienst IJsselland om namens het college besluiten te nemen en handelingen te verrichten ten behoeve van het takenpakket van de Omgevingsdienst. Het besluit is bekendgemaakt in elektronisch Gemeenteblad 2020, nr. 338071, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat de volledige tekst van de regeling. Het besluit is in werking getreden op 19 december 2020.
Verder ligt het kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.
 

Bekendmaking subsidieplafonds Steenwijkerland 2021

In november heeft de gemeenteraad de begroting voor 2021 vastgesteld. In deze begroting zijn bedragen opgenomen voor de verschillende subsidies. Volgens artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Steenwijkerland 2018 gelden deze bedragen als subsidieplafond. Het subsidieplafond is het bedrag dat voor 2021 maximaal voor die subsidie beschikbaar is. Op grond van artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht wordt een subsidie in ieder geval geweigerd voor zover het subsidieplafond wordt overschreden.

Amateurkunst

Muziekverenigingen:
Voor verstrekking van subsidie voor harmonie, fanfare, brassbands en majorettekorpsen is een bedrag van € 103.000,-- beschikbaar gesteld.

Verdeelcriteria
De hoogte en verdeling van het beschikbare budget worden op basis van de Nadere regels amateurkunst Steenwijkerland 2018 bepaald. Het subsidieplafond kan niet worden overschreden. Dit betekent dat alle tijdig en compleet ingediende aanvragen worden toegewezen indien dit binnen het budgetplafond mogelijk is. Als het totaal van de aangevraagde subsidies van deze tijdig en compleet ingediende aanvragen boven het subsidieplafond uitkomt, dan worden alle aanvragen met hetzelfde percentage verlaagd om toch binnen het subsidieplafond te blijven.
 

Overige amateurkunst:

Voor verstrekking van subsidie voor de amateurkunst, met uitzondering van de muziekverenigingen, is een bedrag van € 17.000,-- beschikbaar gesteld.

Verdeelcriteria
De hoogte en de verdeling van het beschikbare bedrag worden bepaald op basis van de Nadere regels amateurkunst Steenwijkerland 2018. De aanvragen worden in volgorde van ontvangst van de volledige aanvraag in behandeling genomen.
 

Jeugdclubs

Voor verstrekking van subsidies voor jeugdclubs is een bedrag van € 7.150,-- beschikbaar gesteld.

Verdeelcriteria
De hoogte en verdeling van het beschikbare budget worden op basis van de Nadere regels voor subsidieverlening aan jeugdclubs Steenwijkerland 2018 bepaald. Het subsidieplafond kan niet worden overschreden. Als het totaal van de aangevraagde subsidies van tijdig en compleet ingediende aanvragen boven het subsidieplafond uitkomt, dan worden alle aanvragen met hetzelfde percentage verlaagd om toch binnen het subsidieplafond te blijven.
 

Sportsubsidies

Voor sportsubsidies is een bedrag van € 70.600,-- beschikbaar gesteld.

Verdeelcriteria
De hoogte en verdeling van het beschikbare budget worden op basis van de Nadere regels sportsubsidies Steenwijkerland 2018 bepaald. Dit betekent dat bij de verdeling van het beschikbare budget normsubsidies voorrang hebben op verstrekking van eenmalige subsidies.
Eenmalige subsidies worden in volgorde van ontvangst behandeld.


Sportevenementensubsidie

Voor sportevenementen is een bedrag van € 20.000,-- beschikbaar gesteld.

Verdeelcriteria
De hoogte en verdeling van het beschikbare budget worden op basis van de Nadere regels sport-evenementensubsidies Steenwijkerland 2020 bepaald. Dit betekent dat de aanvragen in volgorde van ontvangst van de volledige aanvraag in behandeling worden genomen.


Dorpshuizen en wijkgebouwen

Organisatiekosten:
Voor verstrekking van subsidies voor organisatie- en administratieve kosten dorpshuizen en wijkgebouwen is een bedrag van € 18.400,-- beschikbaar gesteld.

Onderhoudskosten:
Voor verstrekking van subsidies voor dagelijks en/of groot onderhoud dorpshuizen en wijkgebouwen is een bedrag van € 41.970,-- beschikbaar gesteld.

Verdeelcriteria
De hoogte en verdeling van het beschikbare budget worden op basis van de Nadere regels subsidie dorpshuizen en wijkgebouwen Steenwijkerland 2018 bepaald. De aanvragen worden in volgorde van ontvangst van de volledige aanvraag in behandeling genomen.

   
EHBO-afdelingen

Voor het verstrekken van subsidies voor EHBO-afdelingen is een bedrag van € 3.250,-- beschikbaar gesteld.

Verdeelcriteria
De hoogte van het subsidiebedrag wordt bepaald op basis van deling van het beschikbare budget door het aantal EHBO-afdelingen dat voor subsidie in aanmerking komt.
 

Gezond in Steenwijkerland

Voor het verstrekken van subsidies voor projecten in het kader van ‘Gezond in Steenwijkerland’ is in 2021 een bedrag van € 30.000,-- beschikbaar gesteld.

Verdeelcriteria
De hoogte en verdeling van het beschikbare budget worden op basis van de Nadere regels Gezond in de Stad (GIDS) Steenwijkerland 2018 bepaald. De aanvragen worden in volgorde van ontvangst van de volledige aanvraag in behandeling genomen.


Maatschappelijke initiatieven

Voor het verstrekken van subsidies voor initiatieven van vrijwilligers, aangesloten bij een vrijwilligersorganisatie die voorziet in een behoefte van de samenleving en aanvullend is op het aanbod van maatschappelijke dienstverlening binnen de gemeente Steenwijkerland, is in 2021 een bedrag van € 5.000,--beschikbaar gesteld.

Verdeelcriteria
De hoogte en verdeling van het beschikbare budget worden op basis van de Nadere regels subsidie maatschappelijke initiatieven 2018 bepaald. De aanvragen worden in volgorde van ontvangst van de volledige aanvraag in behandeling genomen.


Gemeentelijke monumenten

Voor de instandhouding van gemeentelijke monumenten bedraagt het subsidieplafond voor 2020
€ 41.674,--.

Verdeelcriteria
De hoogte van het door de aanvrager te ontvangen subsidiebedrag staat in de Subsidieverordening instandhouding gemeentelijke monumenten Steenwijkerland. Het beschikbare bedrag wordt in volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen verdeeld.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).