Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten

15 december 2020

Raadsvergadering,   aanvang 19.30 uur.
De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie.
De raadsvergadering vindt plaats via Zoom (een app voor video-overleg). Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht? Neem dan contact op met de griffie via de mail griffie@steenwijkerland.nl

Bekendmaking vaststelling Nadere regels voor subsidieverlening stimulering bouw en gebruik authentieke houten punters Weerribben Wieden

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 november 2020 de Nadere regels voor subsidieverlening stimulering bouw en gebruik authentieke houten punters Weerribben Wieden vastgesteld. Met deze subsidiemaatregel wordt beoogd dat er meer punters worden gebouwd zodat de kennis van het punterbouwen in onze gemeente behouden blijft. Ook kunnen dan meer inwoners en  toeristen ervaren hoe het is om in een authentieke punter te varen. De regeling is bekendgemaakt in het elektronisch Gemeenteblad 2020, nr. 310006, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar staat ook de volledige tekst van de regeling. De regeling is in werking getreden op 1 december 2020.
De regeling ligt verder kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.

Bekendmaking uitschrijving BRP

Op grond van artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (BRP) zijn de adresgegevens van de volgende personen ambtshalve gewijzigd in: ‘onbekend’.
Gülcen, M., 01-11-1985 per 02-11-2020
De Ruiter, W.G., 29-10-1998 per 02-11-2020

T/m 13-01-2021 kan een belanghebbende tegen de uitschrijving bezwaar (3) maken. Informatie over adresonderzoek vindt u op de gemeentelijke website.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).