Omgevingsvergunningen

Ontwerpbesluiten omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Het voornemen bestaat om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Scheerwolde, Steenwijkerdiep Zuid 10b, brandveilig gebruik kinderopvang (30-11-2022)

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt
 


Verleende omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide voorbereidingsprocedure, Aanvraag OBM+VVGB Steenwijkerdiep-Noord 13, Steenwijkerdiep-Noord 13 in Scheerwolde (zaaknummer: Z2021-00000470)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning met de uitgebreide procedure hebben verleend voor:
Steenwijkerdiep-Noord 13 in Scheerwolde voor het wijzigen en het verrichten van handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden. 

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen tot zes weken na de dag van publicatie ter inzage in het gemeentehuis. Wanneer u de documenten in het gemeentehuis wilt inzien, vragen wij u een afspraak te maken via het telefoonnummer: 14 0521. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. Dit kunt u opvragen bij omgevingsloket@odijsselland.nl onder vermelding van zaaknummer Z2021-00000470.

Belanghebbenden kunnen beroep indienen bij de rechtbank Overijssel, sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Dit kan ook digitaal ingediend worden bij de rechtbank met het beroepschriftformulier. U heeft hier een DigiD voor nodig. De termijn voor het indienen van beroep bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na publicatie van het besluit. Tevens kan degene die beroep heeft ingesteld een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van voornoemde sector. De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzieningenrechter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. 

Nadere inlichtingen: Omgevingsdienst IJsselland, 088 5251050. Houd het zaaknummer bij de hand.
 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning ( reguliere procedure)

Blokzijl, Juliana van Stolbergstraat 1, plaatsen geluidsscherm (29-11-2022)
Eesveen, Van Karnebeeklaan 7a, kappen acht bomen (25-11-2022)
Giethoorn, Binnenpad 102, plaatsen zonnepanelen (28-11-2022)
Oldemarkt, Poestpad, plaatsen chalet tijdelijke bewoning (23-11-2022)
Sint Jansklooster, Schaarweg 4, bouwen overkapping (23-11-2022)

 

NVerleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Giethoorn, Dwarsgracht 28, bouwen garage/berging (29-11-2022)
Kalenberg, Heuvenweg, tijdelijk aanleggen oeververbinding (24-11-2022)
Kalenberg Zuid, tijdelijk aanleggen oeververbinding (28-11-2022)
Sint Jansklooster, Van Ommenstraat 14, plaatsen dakkapel (30-11-2022)
Steenwijk, Korte Woldpromenade 8A, toevoegen woonfunctie (24-11-2022)
Tukseweg 130, renoveren gevel en dak (24-11-2022)
Vollenhove, Kerkstraat 15, plaatsen 3 dakramen (25-11-2022)
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt