Bekendmaking Leidraad Participatiewet Steenwijkerland

Type bekendmaking
verordeningen en reglementen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Steenwijkerland
Publicatiedatum
27-02-2018
Einddatum
10-04-2018
Kaart behorende bij: Bekendmaking Leidraad Participatiewet Steenwijkerland

Beschrijving

Het Dagelijks Bestuur van de IGSD Steenwijkerland en Westerveld stelde op 15 februari 2018 het volgende beleid vast:
1. Beleid over smartengeld
    Het Dagelijks Bestuur bepaalt hier in hoeverre het smartengeld tot de middelen rekent in het kader van de Participatiewet;
2. Beleid over bijzondere bijstand en schulden
    Bij aanvragen bijzondere bijstand rekent het Dagelijks Bestuur voortaan dat deel van het inkomen niet meer tot de draagkracht waarover        redelijkerwijs niet meer kan worden beschikt als
    gevolg van  beslaglegging en/of een wettelijke schuldsanering natuurlijke personen, tenzij sprake is van algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan die zich incidenteel dan wel periodiek
    voordoen;
3. Bijzondere bijstand en medische kosten
    De verwijzing naar de Beleidsregels compensatieregeling schoonmaakondersteuning Steenwijkerland is verwijderd. De beleidsregels zijn reeds eerder ingetrokken;
4. Bijzondere bijstand voor huurwoningen
     In het beleid vindt uitsluitend een technische aanpassing plaats;
5. Bijzondere bijstand voor eigen woning
    De aflossing en/of premies van de hypotheek laat het Dagelijks Bestuur voortaan buiten beschouwing om te bepalen of een inwoner in een woning woont met te hoge woonlasten.
    De duur van de bijzondere bijstand voor woonkosten is beperkt bij te hoge woonlasten;
6. Bijzondere bijstand voor woninginrichtingskosten
    Het Dagelijks Bestuur indexeerde de bedragen die het hanteert in het kader van bijzondere bijstand voor woninginrichtingskosten;
7. Bijzondere bijstand ouderbijdrage peuterspeelzaal
    Het beleid inzake de bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage van de peuterspeelzaal is door het Dagelijks Bestuur ingetrokken. Voor ouders die voor 1 januari 2018 bijzondere bijstand
    ontvingen, voor de ouderbijdrage van de peuterspeelzaal ten behoeve van één of meerdere van hun kinderen, is een overgangsregeling getroffen;
8. Bijzondere bijstand voor kinderopvang.
    De verwijzing naar de Verordening Kinderopvang 2010 is komen te vervallen.
    De verordening is per 1 januari 2018 ingetrokken;
9. Bijzondere bijstand voor kosten rechtshulp
   Inwoners die bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage van rechtshulp (willen) aanvragen en daar mogelijk recht op hebben, moeten voortaan eerst gratis rechtshulp bij het Juridisch Loket    
   aanvragen, voor dat zij een advocaat raadplegen. Inwoners die dat niet doen, ontvangen een lager bedrag aan bijzondere bijstand voor de kosten van rechtshulp.
 
Het beleid onder 1 tot en met 6 en 9 treedt met ingang van 28 februari 2018 in werking en werkt terug tot 1 januari 2018.

Het beleid onder 1 staat in hoofdstuk 3 van het algemeen deel van de Leidraad Participatiewet Steenwijkerland. Met uitzondering van de overgangsregeling inzake de bijzondere bijstand voor de ouderbijdrage van de peuterspeelzaal, staat het gewijzigde beleid onder 2 tot en met 9 in de hoofdstukken 1, 4, 5, 6, 7, 11, 15 en 22 van het deel bijzondere bijstand van de Leidraad Participatiewet Steenwijkerland.

U vindt de Leidraad Participatiewet Steenwijkerland en de overgangsregeling inzake de peuterspeelzaal terug op de website www.igsd-sw.nl. Ook ligt die vanaf 27 februari 2018 gedurende zes weken kosteloos ter inzage bij de IGSD op het Werkplein Steenwijk aan de Vesting 11-13.

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).