Algemeen

 Commissie bezwaar- en beroepschriften

 Commissie bezwaar- en beroepschriften op 11 februari 2019, gemeentehuis, Vendelweg 1 in Steenwijk.     
 Agenda:
19.00 uur: bezwaarschrift tegen weigering omgevingsvergunning voor het bouwen van een aanbouw en plaatsen schutting Oostercluft 454 in Steenwijk
20.15 uur: bezwaarschrift tegen verlening ontheffing geluidshinder voor live muziek te Giethoorn op 31-05-2019, locatie Beulakerweg 26 in Giethoorn
De stukken liggen t/m 11 februari 2019 voor belanghebbenden ter inzage (1).

Openbare vergadering van de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de welstands- en monumentencommissie

Openbare vergadering van de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de welstands- en monumentencommissie op 12 februari 2019, gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 09.30 uur.
De agenda met de te behandelen bouwplannen ligt voor aanvang van de vergadering ter inzage in de vergaderruimte. Voor informatie over de agenda kunt u contact opnemen met de heer H. Waninge, tel. 14 0521.

Raadsvergadering

Raadsvergadering, gemeentehuis op 12 februari 2019, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 19.30 uur.
De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl, onder Bestuur /  Raadsinformatie

Bekendmaking vaststelling Nadere regels – Inwonersinitiatieven zijn goud waard 2018

Burgemeester en wethouders hebben op 10 juli 2018 de ‘Nadere regels – Inwonersinitiatieven zijn goud waard 2018’ vastgesteld. De regeling heeft betrekking op het faciliteren en ondersteunen van inwonersinitiatieven. De regeling is bekendgemaakt in elektronisch Gemeenteblad 2019, nr. 7477, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nlDaar staat de volledige tekst van de regeling. De regeling is op 1 februari 2019 in werking getreden.

Verder ligt het kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.

Bekendmaking vaststelling Instellingsbesluit Adviescommissie – ‘Inwonersinitiatieven zijn goud waard’

Burgemeester en wethouders hebben op 10 juli 2018 het Instellingsbesluit Adviescommissie – ‘Inwonersinitiatieven zijn goud waard’ vastgesteld. De adviescommissie heeft de taak burgemeester en wethouders te adviseren over subsidieaanvragen die worden ingediend in het kader van de subsidieregeling ‘Inwonersinitiatieven zijn goud waard 2018’. Het instellingsbesluit is bekendgemaakt in elektronisch Gemeenteblad 2019, nr. 7474, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar staat de volledige tekst van het besluit. Het besluit is op 1 februari 2019 in werking getreden.

Verder ligt het kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).