Algemeen

Openbare vergadering van de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de welstands- en monumentencommissie

18 februari 2020, gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 9.00 uur.
De agenda met de te behandelen bouwplannen ligt voor aanvang van de vergadering ter inzage in de vergaderruimte. Voor informatie over de agenda kunt u contact opnemen met de heer H. Waninge, tel. 14 0521.


Bekendmaking wijziging belastingverordeningen 2020

De gemeenteraad heeft op 21-01-2020 de volgende belastingverordeningen vastgesteld:
-    Verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2020 (1e wijziging) (nr. 28928)
-    Verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2020 (1e wijziging) (nr. 28954)
-    Verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2020 (1e wijziging) (nr. 29203)

Door deze besluiten worden de tarieven met ingang van 1 januari 2020 naar beneden bijgesteld.

Deze verordeningen treden met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking in werking. Met ingang van 01-01-2020 worden de belastingen geheven. Rechtsgeldige bekendmaking van de besluiten vindt plaats in het digitale Gemeenteblad 2020, te vinden op www.officielebekendmakingen.nl onder de hierboven aangegeven nummers. Daar vindt u de volledige tekst van de verordeningen.
Verder liggen de besluiten kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u een afschrift ontvangen.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).