Bestemmingsplannen

Ontwerp bestemmingsplan Bloemenbuurt, Steenwijk West

Het ontwerp bestemmingsplan Bloemenbuurt, Steenwijk West van de gemeente Steenwijkerland ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op de transformatie van 94 beneden-bovenwoningen naar 77 grondgebonden, eengezinswoningen in de Bloemenbuurt, gelegen in Steenwijk West.

De stukken liggen van 12 februari 2020 t/m 24 maart 2020 ter inzage (1).

Daarnaast kunt u het ontwerp raadplegen via de link:
http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/88870EC5-6C15-4E37-8C3B-2AD5D70DE11A/

De bestanden zijn beschikbaar op het webadres:
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.1708.STWBloemenbuurtBP-OW01
 

Reageren?

Over het ontwerp bestemmingsplan kan iedereen tot en met 24 maart 2020 mondeling of schriftelijk een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad van Steenwijkerland, Postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

 

Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Scheerwolde - Brink

Het ontwerpbestemmingsplan Scheerwolde - Brink ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op de voormalige locatie van OBS de Brinkschool, en de drie naastgelegen sociale huurwoningen aan de Brink en het verkavelen van een aangrenzend perceel openbaar groen aan de Schoolstraat in Scheerwolde. Het plan betreft het realiseren van 11 woningen, waarvan 8 voor sociale huur en 3 voor de doelgroep starters, gelegen aan de  Brink/Schoolstraat in Scheerwolde.  

De stukken liggen van 12 februari t/m 24 maart 2020 ter inzage (1).

Daarnaast kunt u het ontwerp raadplegen via https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.1708.SCWBrinkSchoostrBP-ON01
De bestanden zijn beschikbaar op het webadres: http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/D57101D0-87F7-45BC-AE22-E5D6EA692118/


Reageren?

Over het ontwerpbestemmingsplan kan iedereen t/m 24 maart 2020 mondeling of schriftelijk een zienswijze (2) bij de gemeenteraad naar voren brengen.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).