Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Blankenham, Blokzijlerdijk 9, asfalteren oprit (18-02-2020)
Nederland, Rietweg 2, herbouwen woonboerderij (13-02-2020)
Scheerwolde, langs pad schuin achter Kooibos 7, plaatsen ooievaarsnest (17-02-2020)
Steenwijk, Achterslagen 7, kappen paardenkastanje (17-02-2020)
Steenwijk, Frans Halsstraat 3, vervangen houten kozijn door kunststof kozijnen (18-02-2020)
Steenwijk, Koningstraat 6, wijzigen bestemming detailhandel naar wonen (28-01-2020)
Steenwijk, Woldpromenade 8 en 10, creëren doorgang tussen twee panden (13-02-2020)
Vollenhove, Noordwal 7, kappen 163 bomen t.b.v. aanleg zonnepark (13-02-2020)    
Wanneperveen, Zomerdijk N375 tussen km 24,7 en km 28,6, aanleggen faunapassages (18-02-2020)    
Willemsoord, Steenwijkerweg 155, kappen Amerikaanse eik (15-02-2020)    
Zuidveen, Burgemeester G.W. Stroinkweg 47, kappen beuk (17-02-2020)    

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Giethoorn, Langesteeg 16, plaatsen zonnepanelen (18-02-2020)
Sint Jansklooster, Leeuwte 53a, splitsen woning in twee wooneenheden (14-02-2020)
Steenwijk, Burgemeester Goeman Borgesiusstraat 46, realiseren appartement in bestaand gebouw (19-02-2020)
Steenwijk, Dolderweg 27B, bouwen bedrijfsverzamelgebouw (19-02-2020)
Wanneperveen, Van Blankenweg 3, plaatsen dakopbouw (17-02-2020)

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.    

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:
Giethoorn, Noorderpad 12, verplaatsen schuur, overkapping en botenhuis (14-02-2020)        

 

Gedoogverklaring coffeeshop

De burgemeester heeft op 7 februari 2020 aan coffeeshop “Cannashop” een gedoogverklaring verleend voor de verkoop van softdrugs (als bedoeld in artikel 3 van de Opiumwet) voor de periode vanaf 11 februari 2020 tot 8 februari 2024.  
Steenwijk, Korte Woldpromenade 8
Tegen dit besluit kunnen degenen die hun zienswijze tijdig naar voren hebben gebracht rechtstreeks beroep aantekenen bij de rechtbank Overijssel. De termijn hiervoor is 6 weken gerekend vanaf 08-02-2020. Ook kan beroep aangetekend worden door degenen die geen zienswijze naar voren hebben gebracht, maar redelijkerwijs kunnen aantonen dat ze niet in staat zijn geweest tijdig hun zienswijze naar voren te brengen tegen de ontwerp-beschikking voor de coffeeshop.   

 

Meldingen Activiteitenbesluit

Van de volgende, niet vergunningplichtige bedrijven zijn meldingen ontvangen:
Kuinre, De Schans, bouwen opslagloods ( 19-02-2020)
Oldemarkt, Calicotstraat 2, starten bedrijf t.b.v. herstelinrichting motorvoertuigen (22-01-2020)
Sint Jansklooster, Molenstraat 3, wijzigen aardgasinstallatie (31-01-2020)
Steenwijk, Korte Woldpromenade 8, starten coffeeshop (19-02-2020)
Steenwijk, Steenwijkerdiep 27, wijzigen Aldi filiaal m.b.t. realiseren bakkerij (19-02-2020)
Vollenhove, Weg van Rollecate 19, starten bouwbedrijf (14-02-2020)
Zuidveen, Burgemeester G.W. Stroinkweg 110a, lozen buiten inrichting t.b.v. aanleggen gesloten bodemenergiesysteem (17-02-2020)
Omdat het Activiteitenbesluit is gebaseerd op algemene geldende regels en voorschriften die het milieu beschermen, bestaat er geen mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen en het instellen van bezwaar of beroep.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).