Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Giethoorn, Ds. T.O. Hylkemaweg 42, bouwen bijgebouw (23-01-2020)
Kuinre, Het Anker naast nr. 1, bouwen loods 24-01-2020)
Sint Jansklooster, Leeuwte 53, splitsen woning in 2 wooneenheden (21-01-2020)
Steenwijk, Burgemeester Goeman Borgesiusstraat 46, realiseren appartement in bestaand gebouw (28-01-2020)
Tuk, Bergweg 31, uitbreiding woning ( 24-01-2020)

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Blokzijl, Zuiderkade tegenover nr. 4,  kappen linde  (28-01-2020)
Giethoorn, Beulakerweg 28, starten Bed & Breakfast (28-01-2020)
Giethoorn, Molenweg 17, bouwen schuur (29-01-2020)
Giethoorn, Noorderpad 15, starten Bed & Breakfast ( 27-01-2020)
Oldemarkt, de Veentjes 6a, plaatsen omheining ( 29-01-2020)
Paasloo, Spinnerslaan 1, herbouw woning en bijgebouw (23-01-2020)        
Sint Jansklooster, Bergkampen 20, bouwen stal  (24-01-2020)
Steenwijk, Appelhofshoeve 23, bouwen aanbouw (20-12-2019)
Steenwijk, Buitensingel 7, plaatsen hekwerk en pilaren (24-01-2020)
Steenwijk, Gasthuisstraat 54, vervangen reclame (29-01-2020)
Steenwijk, Korte Woldpromenade 8, aanvragen horeca categorie 2 (29-01-2020)        

   
Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:
Giethoorn, Vlier 16, bouwen woning (28-01-2020)        
Steenwijk, De Wiezeboom, plaatsen behuizing tractie-transformator (29-01-2019)        

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).