Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Blokzijl, Duinigermeerweg 1, bouwen 3 recreatiewoningen (05-02-2021)
Eesveen, Gierwal, verlengen en aanbrengen dam en duiker, kappen 14 bomen en plaatsen beschoeiing (09-02-2021)
Giethoorn, Zuiderpad 46, starten Bed & Breakfast (04-02-2021)
Onna, Steenakkers-Oost 10, bouwen woning (03-02-2021)
Sint Jansklooster, Schaarweg 35, verlengen vergunning voor tijdelijk bewonen woonunits (05-02-2021)    
Steenwijk, Gasthuislaan 84, plaatsen tijdelijke noodunits (05-02-2021)        
Wanneperveen, Veneweg 306, plaatsen tijdelijke ontvangsttent met terras (03-02-2021)         
  

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvragen te verlengen met maximaal 6 weken:
Paasloo, Hooiweg 3a, bouwen vervangende biggenstal (08-02-2021)
Steenwijk, Aasingel 9, bouwen woning (09-02-2021)
Steenwijk, Aasingel 23, bouwen woning (08-02-2021)        
Steenwijk, Krekensingel 2, bouwen woning (08-02-2021)
Wanneperveen, Nieuwe Dijk 2, aanleggen MS-kabels elektra t.b.v. energievoorziening zonneparken (04-02-2021)        
       

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Baars, Bergweg 76, kappen eik (10-02-2021)
Giethoorn, Jonenweg 19, kappen 2 bomen (04-02-2021)
Giethoorn, Jonenweg 29a, kappen es (05-02-2021)
Giethoorn, Vlier 24, bouwen woning (04-02-2021)        
Oldemarkt, ’t Butent 28, uitbreiden woning (09-02-2021)        
Oldemarkt, Windsingel 3, 18 en 26 en ’t Butent 28b, bouwen 4 vrijstaande woningen (04-02-2021)    
Sint Jansklooster, Van Isselmudenstraat 24, plaatsen huiszwaluw tillen (05-02-2021)
Steenwijk, Achterslagen 13, kappen boom (10-02-2021)        
Steenwijk, Brigade 22, 22a, 24, 26, 28 en 28A, bouwen 3 twee-onder-een-kapwoningen (09-02-2021)    
Steenwijk, Meppelerweg 160, bouwen schuur (05-02-2021)     
 

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Paasloo, Paasloërweg 4, omzetten deels agrarisch gronden naar bestemming wonen (09-02-2021)        
De stukken liggen van 17 februari 2021 t/m 31 maart 2021 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op: https://publiek.tercera-ro.nl/officieel/1708/NL.IMRO.1708.PSLpaasloerweg4OV-VA01

De bestanden zijn beschikbaar op: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.1708.PSLpaasloerweg4OV-VA01 
 

Reageren?

T/m 31 maart 2021 kunnen belanghebbenden beroep (4) instellen. U kunt alleen beroep instellen als u tijdig een zienswijze over de ontwerpomgevingsvergunning naar voren heeft gebracht of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).