Algemeen

Politieke Markt

2 maart 2021, aanvang 19.30 uur.
De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie.
De Politieke Markt vindt plaats via Zoom (een app voor video-overleg). Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht? Neem dan contact op met de griffie via de mail griffie@steenwijkerland.nl
 

Bekendmaking vaststelling Instellingsbesluit – Adviescommissie ‘Inwonersinitiatieven zijn goud waard’

Burgemeester en wethouders hebben op 9 februari 2021 het ‘Instellingsbesluit – Adviescommissie ‘Inwonersinitiatieven zijn goud waard’ gewijzigd vastgesteld. De adviescommissie heeft de taak burgemeester en wethouders te adviseren over subsidieaanvragen die worden ingediend in het kader van de subsidieregeling ‘Nadere regels inwonersinitiatieven 2020’. Het instellingsbesluit is bekendgemaakt in elektronisch Gemeenteblad 2021, nr. 44648, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar staat de volledige tekst van het besluit. Het besluit is op 16 februari 2021 in werking getreden.
Verder ligt het kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.

 

Bekendmaking uitschrijving BRP

Op grond van artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (BRP) zijn de adresgegevens van de volgende personen ambtshalve gewijzigd in: ‘onbekend’.
Gozdalski, M.E., 07-02-1989 per 14-01-2021 (voornemen)
T/m 25-03-2021 kan een belanghebbende tegen de uitschrijving bezwaar (3) maken. Informatie over adresonderzoek vindt u op de gemeentelijke website.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).