Omgevingsvergunningen

Verleende omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning milieuneutraal veranderen met de reguliere procedure hebben verleend voor het milieuneutraal wijzigen van een scheepswerf.

Vollenhove, Flevoweg 1, voor een straalinstallatie (zaaknummer: Z2022-00002601)

Het besluit en de stukken liggen ter inzage bij de gemeente Steenwijkerland. Wanneer u de documenten in het gemeentehuis wilt inzien, vragen wij u een afspraak te maken via het telefoonnummer 14 0521. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. Dit kunt u opvragen bij omgevingsloket@odijsselland.nl onder vermelding van zaaknummer Z2022-00002601. 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na deze publicatie bezwaar maken. Het bezwaarschrift kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Steenwijkerland, Postbus 161, 8830 AD  Steenwijk. Heeft u een spoedeisend belang? Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. U kunt naast het bezwaarschrift een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter. Richt uw verzoek aan de rechtbank Overijssel, sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Dit kan ook digitaal ingediend worden bij de rechtbank met het beroepschriftformulier. U heeft hier een DigiD voor nodig. 
Nadere inlichtingen via Omgevingsdienst IJsselland, telefoonnummer 088 525 1050. Houd het zaaknummer bij de hand.

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Blokzijl, Muggenbeet 1a, tijdelijk bewonen recreatieve woonboot (27-1-2023)
Giethoorn / Wanneperveen, Beulakerweg (N334), kappen en herplanten 11 bomen (27-1-2023)
Beulakerweg (N334), kappen en herplanten 3 essen (27-1-2023)
Giethoorn / Steenwijkerwold, Kanaaldijk / Hesselingendijk, kappen en herplanten 2 bomen (31-1-2023)
Giethoorn, Binnenpad 64, bouwen vervangend bijgebouw met zonnepanelen en aanleggen vlonderpad (30-1-2023)
Kerkweg 56, kappen populier (27-1-2023)
Oldemarkt, t.h.v. Hoofdstraat 93, kappen eik (27-1-2023)
Wicher Huismanstraat 10, bouwen tuinhuis (31-1-2023)
Scheerwolde, Blokzijlseweg (N333), kappen en herplanten 4 bomen (27-1-2023)
Vollenhove, Oppen Swolle (N331), kappen en herplanten eik (27-1-2023)
Willemsoord, Ronde Blesse 6, plaatsen 30 zonnepanelen in veldopstelling (27-1-2023)

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

De beslistermijn voor de volgende aanvragen is verlengd met maximaal 6 weken:
Steenwijk, Koningstraat 4, verlengen zadeldak (30-1-2023)
Markt 34, realiseren 2 woningen (30-1-2023)

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Giethoorn, Beulakerweg 125, plaatsen 3 tijdelijke spreekkamer-units (31-1-2023)
Willemsoord, Ir. C.A. Kloosterhuisstraat 39, plaatsen dakopbouw op garage (26-1-2023)

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt