Verhuur/verpachting grond of gebouwen

Voorgenomen verpachting zittende pachters

De gemeente Steenwijkerland is van plan, naast de eerder gepubliceerde openbare inschrijving, de hierna te noemen percelen aan de zittende pachters te verpachten:

- Een perceel nabij het Scheepsdiep te Blokzijl, kadastraal bekend BLZ00 I 25;

- Een perceel nabij het Scheepsdiep te Blokzijl, kadastraal bekend BLZ00 F 132 ged.;

- Een perceel aan de Lindedijk te Kuinre, kadastraal bekend KRE00 E 85;

- Een perceel aan de Havendijk te Kuinre, kadastraal bekend KRE00 F 58;

- Enkele percelen nabij de Worstdijk te Kuinre, kadastraal bekend KRE F 207 ged. en KRE F 138;

- Enkele percelen aan de Noordwal te Vollenhove, kadastraal bekend VLH00 K 2660 ged., VLH00 N 2206 ged. en 2450

- Een perceel grond nabij de Gruttoweg te Kallenkote kadastraal bekend STW01 H 12

De gemeente is van mening dat de zittende pachters als enige serieuze gegadigde in aanmerking komen voor het aangaan van pachtovereenkomsten voor de genoemde percelen. De te verpachten percelen zijn ingesloten door, of vormen fysiek één geheel met eigendommen van de zittende pachters.

Wanneer u het niet eens bent met dit voornemen, is het mogelijk om binnen 20 dagen na publicatie van dit bericht een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Overijssel in Zwolle.

Zie voor meer informatie met betrekking tot de te verpachten gronden op de website van de gemeente Steenwijkerland (www.steenwijkerland.nl/uitgiftepacht)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Economie en Recreatie, cluster Grondzaken: telefoon 14 0521 en e-mail: info@steenwijkerland.nl onder vermelding van ‘Pachtzaken’.
 

Voorgenomen verkoop bloot eigendom Schouw 8 in Vollenhove

De gemeente is van plan om het bloot eigendom van een perceel grond aan Schouw 8 in Vollenhove te verkopen aan de huidige erfpachter van Schouw 8 in Vollenhove. Het gaat om het bloot eigendom van het perceel grond gelegen aan de Schouw 8, kadastraal bekend gemeente Vollenhove, sectie K nummer 2530, 683 m² groot. De gemeente is van mening dat de erfpachter als enige serieuze gegadigde, op basis van de volgende objectieve, toetsbare en redelijke criteria, in aanmerking komt voor de koop van het bloot eigendom van de grond.

Erfpachter heeft al een recht van erfpacht op het perceel, plaatselijk bekend Schouw 8 in Vollenhove. Partijen verwijzen hiertoe naar Hyp4 76538/97. Door de verkoop van het bloot eigendom van het perceel Schouw 8 wordt de erfpachter volledig eigenaar van het perceel Schouw 8. De gemeente heeft geen belang om het bloot eigendom van het betreffende perceel te behouden. Op basis van het voornoemde wenst de gemeente het bloot eigendom van de grond te verkopen aan erfpachter.

Wanneer u het met deze voorgenomen verkoop niet eens bent, is het mogelijk om binnen 20 dagen na publicatie van dit bericht een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Overijssel in Zwolle. Blijft een kort geding uit, dan zal de gemeente haar plan tot verkoop verder in gang te zetten.

Met deze publicatie geeft de gemeente Steenwijkerland uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het cluster Grondzaken van de gemeente, telefoon 14 0521 en e-mail: info@steenwijkerland.nl.

Het stellen van vragen of anderszins contact met de gemeente naar aanleiding van deze publicatie ontslaat u niet van het tijdig aanhangig moeten maken van voornoemd kort geding indien u zich niet kunt verenigen met de voorgenomen verkoop.