Bekendmaking Wet geluidhinder

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Steenwijkerland
Publicatiedatum
11-01-2017
Bekendmaking

Beschrijving

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij bij besluit van 9 december 2016, kenmerk IenM/BSK-2016/242203, met toepassing van artikel 4.23, tweede lid, en artikel 4.16 van het Besluit geluidhinder, de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting heeft vastgesteld die de gevels van de saneringspanden gelegen aan de wegen "De van der Schuerenstraat, Doctor Dreesstraat, Doctor Kosterstraat, Duymaer van Twiststraat, Gagelsweg, H.S. Schralestraat, Hendrik de Vroomestraat, Ingenieur Luteijnstraat, Kallenkoterallee, Koningin Wilhelminalaan, Meppelerweg, Parallelweg, Preistingestraat, President Kennedystraat, Stationsstraat, Steenakkers Oost, Willem van de Veerstraat en Witte Paarden" te Onna, Steenwijk, Willemsoord en Witte Paarden, gemeente Steenwijkerland, vanwege de spoorweg Zwolle - Leeuwarden mogen ondervinden.

Met toepassing van artikel 4.23, derde lid van het Besluit geluidhinder heeft zij bij voornoemd besluit tevens de maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege de spoorweg Zwolle - Leeuwarden, op de gevels van de betrokken woningen en scholen tot de vastgestelde waarden.

Met toepassing van  artikel 4.23, derde lid van het Besluit geluidhinder heeft zij bij voornoemd besluit tevens de maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege de spoorweg

Zwolle - Leeuwarden, binnen de betrokken woningen en scholen.

Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen met ingang van woensdag 11 januari 2017 gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij:

-       het gemeentehuis van de gemeente Steenwijkerland te Steenwijk gedurende 6 weken tijdens openingtijden zoals hieronder aangeven

Maandag:

9.00 – 18.00 uur

Dinsdag:

9.00 – 18.00 uur

Woensdag:

9.00 – 18.00 uur

Donderdag:

9.00 – 20.00 uur

Vrijdag:

9.00 – 12.30 uur

-     het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 - 487 450).

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken adressen met de daarbij vastgestelde ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting.

Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van publicatie bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan:

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai

Postbus 97

3440 AB  WOERDEN

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).