Bekendmaking subsidieplafond 2017

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Steenwijkerland
Publicatiedatum
11-01-2017
Bekendmaking

Beschrijving

Op 08-11-2016 heeft de gemeenteraad de begroting voor 2017 vastgesteld. Hierin zijn bedragen voor subsidies opgenomen. Deze subsidiebedragen gelden volgens de Algemene subsidieverordening als subsidieplafond, d.w.z. het bedrag dat voor 2017 maximaal beschikbaar is. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht wordt een subsidie in ieder geval geweigerd voor zover het subsidieplafond wordt overschreden.

Voor de instandhouding van gemeentelijke monumenten bedraagt het subsidieplafond € 40.210,--.

Verdelingsmaatstaf

De hoogte van het door de aanvrager te ontvangen subsidiebedrag wordt bepaald in de Subsidieverordening instandhouding gemeentelijke monumenten Steenwijkerland.
Het beschikbare bedrag wordt in volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen verdeeld.

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).