Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Modificaties gastransportnet Zwolle-Heerenveen (gemeente Steenwijkerland)

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 7946KK 1
  • 8338KB 1
  • 7946LZ 1
  • 7946LN 1
Publicatiedatum
11-01-2017
Einddatum
21-02-2017
Bekendmaking

Beschrijving

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan op 13-12-2016 gewijzigd vastgesteld. Het plan heeft betrekking op het verleggen, vervangen en verwijderen van gasleidingen, het verhelpen van dekkingsmanco's en het opgraven en verwijderen van oude afsluiters en terugplaatsen van nieuwe afsluiters. Het betreft de volgende gebieden:

Wanneperveen: Zomerdijk in het gebied tussen Lozedijk en Nieuwe Dijk;
Wanneperveen: aan weerszijden van de Veneweg in het gebied tussen Lozedijk en Haagjesgracht;
Wanneperveen: weerszijden Gasthuisdijk, tussen de Klosse en Roekebosch;
Wanneperveen: ten westen Gasthuisdijk, ter hoogte van Heulenbrug over Nieuwe Vaart;
Willemsoord: ten oosten van de A32, bij Willemsoord, het gebied tussen het Jodenveentje en de Ronde Blesse.
De wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn: het opnemen van de aanduiding 'overige zone - Koloniepad'. Deze zone ligt over de natuur- en agrarische bestemming ter plaatse en volgt het Koloniepad tot aan de bedrijfsbestemming.

De stukken liggen van 11-01-2017 t/m 21-02-2017 ter inzage (1). Daarnaast kunt u het plan raadplegen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.ModfcGasldgZwHveen-VA01.
De bestanden zijn beschikbaar op het webadres: http://212.78.207.19:80/187F285A-6245-4CE4-9673-B75C0393474E/.

Reageren?

T/m 21-02-2017 kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U moet dan wel tijdig een zienswijze over het ontwerp naar voren hebben gebracht of aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest. Daarnaast kan iedere belanghebbende beroep instellen tegen de wijzigingen van het bestemmingsplan.
Het bestemmingsplan treedt in werking op (datum dag na afloop van beroepstermijn). Als u tijdig beroep heeft ingesteld, kunt u de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak vragen om een voorlopige voorziening te treffen. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).