MER omgevingsplan Buitengebied Steenwijkerland

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Steenwijkerland
Publicatiedatum
17-01-2017
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 7.9 lid 2 Wet milieubeheer, bekend dat ten behoeve van het omgevingsplan Buitengebied Steenwijkerland (bestemmingsplan met verbrede reikwijdte) een milieueffectrapportage voor plannen wordt uitgevoerd (Planm.e.r.).

Deze Planm.e.r. is bedoeld om het milieubelang volwaardig en vroegtijdig in de plan- en besluitvormingsprocedure een plaats te geven. Het PlanMER (het milieueffectrapport) geeft de te verwachten milieueffecten weer van de ontwikkelingen die het omgevingsplan Buitengebied Steenwijkerland mogelijk maakt. Onderdeel van het milieueffectrapport is een Passende beoordeling Wet natuurbescherming omdat significant negatieve effecten op nabijgelegen Natura 2000-gebieden op voorhand niet zijn uit te sluiten.

De procedure begint met het Startdocument over de reikwijdte en het detailniveau van het milieueffectrapport (de inhoud van het PlanMER) (pdf, 1,4 MB). In dit Startdocument worden verder aanleiding en aanpak van de procedure beschreven. Het Startdocument zal worden aangeboden aan de Commissie voor de m.e.r. voor advies. De Commissie voor de m.e.r. brengt dit advies uit aan de gemeente Steenwijkerland.

De stukken liggen van 18-01-2017 t/m 28-02-2017 ter inzage (1).

Reageren?

T/m 28-02-2017 kan iedereen op het startdocument en het voornemen een milieueffectrapport (PlanMER) inclusief Passende beoordeling Wet natuurbescherming op te stellen reageren door een zienswijze (2) te geven. Deze reactie richt u aan het college van burgemeester en wethouders.

Indien daar aanleiding toe bestaat, werken zienswijzen rechtstreeks door in het milieueffectrapport. Een Nota van Antwoord wordt opgesteld en aan diegenen die zienswijzen hebben ingebracht toegestuurd. Het Startdocument wordt overigens niet aangepast en opnieuw vastgesteld. Het ontwerp omgevingsplan Buitengebied Steenwijkerland zal gelijktijdig met het definitieve milieueffectrapport naar verwachting in juni 2017 ter visie worden gelegd.

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Bijlagen