Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Giethoorn

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Steenwijkerland
Publicatiedatum
25-01-2017
Einddatum
07-03-2017
Bekendmaking

Beschrijving

Het ontwerpbestemmingsplan Giethoorn van de gemeente Steenwijkerland ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op de hele kern Giethoorn en is bedoeld om de bestemmingsregelingen voor Giethoorn te actualiseren. Met dit nieuwe bestemmingsplan wordt vooral de huidige situatie vastgelegd en zal er voor heel Giethoorn een eenduidig ruimtelijk beleid gaan gelden. Het plan voorziet niet in nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen (zoals bijvoorbeeld de bouw van nieuwe woningen).

De stukken liggen van 25-01-2017 t/m 07-03-2017 ter inzage (1). Daarnaast kunt u het ontwerp raadplegen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.Giethoorn-ON01

De bestanden zijn beschikbaar op het webadres: http://212.78.207.19:80/03E57974-C76F-416B-9C5D-E5A5B2824B98/

Verder zijn er op 1 februari 2017 en 8 februari 2017 inloopbijeenkomsten waar u meer informatie kunt verkrijgen over het ontwerpbestemmingsplan. Tijdens deze inloopbijeenkomsten kunt u vragen stellen en het ontwerpbestemmingsplan inzien. Deze twee bijeenkomsten worden gehouden in het Kulturhus De Eendracht, Eendrachtsplein 1 in Giethoorn en duren van 16.00 tot 20.00 uur.

Reageren?

Over het ontwerpbestemmingsplan kan iedereen t/m 07-03-2017 mondeling of schriftelijk een zienswijze (2) bij de gemeenteraad naar voren brengen.

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).