Publicatie Realisatieovereenkomst Molenstraat e.o. Sint Jansklooster

Type bekendmaking
overig
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Steenwijkerland
Publicatiedatum
31-01-2017
Bekendmaking

Beschrijving

Met inachtneming van artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeente Steenwijkerland op 18-01-2017 een overeenkomst heeft gesloten met Stichting Wetland Wonen Groep.  
Het is een zogenaamde anterieure overeenkomst die de herontwikkeling van de locaties gelegen aan de Molenstraat, Bonkenhaveweg, Monnikenweg en Kloosterkamp te Sint Jansklooster mogelijk moet maken. Met inachtneming van de planologische procedure wordt hiermee de herontwikkeling van de locatie mogelijk, waaronder begrepen de sloop van 19 verouderde sociale woningen en de realisatie van circa 14 woningen bestemd voor de sociale verhuur ten noorden van de Van Isselmudenstraat en circa 20 rijenwoningen bestemd voor starterskoop ten zuiden van de Van Isselmudenstraat. De planning is dat eind 2017 met de werkzaamheden wordt gestart. Voor de bouw van de woningen dient het bestemmingsplan te worden gewijzigd.
Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt vanaf 31-01-2017 gedurende 6 weken ter inzage (1). Tegen deze overeenkomst kunnen geen zienswijzen worden ingediend en er staat geen bezwaar of beroep tegen open.

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).