Bekendmaking kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezing 2018

Type bekendmaking
overig
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
 • Steenwijkerland
Publicatiedatum
18-01-2018
Kaart behorende bij: Bekendmaking kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezing 2018

Beschrijving

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Steenwijkerland maakt het volgende bekend:

 1. Op maandag 5 februari 2018 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Steenwijkerland plaatshebben.
 2. Op die dag kunnen bij de afdeling burgerzaken aan het adres Vendelweg 1, bij het daar gevestigde centraal stembureau van 9.00 tot 17.00 uur lijsten van kandidaten (model H 1) worden ingeleverd.
 3. De benodigde formulieren voor:
  - de lijsten van kandidaten (model H 1);
  - de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9);
  - de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1);
  - machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of       afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst. (model H 3-2) en
  - de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4) zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling ter gemeentesecretarie kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar.
 4. Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van € 225,00 (tweehonderdvijfentwintig euro) worden betaald door overmaking van dit  bedrag op rekeningnummer NL19BNGH0285092421 ten name van de gemeente Steenwijkerland, tenzij bij de laatstgehouden verkiezing van de gemeenteraad één of meer zetels aan de politieke groepering is/zijn toegekend.

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de inlevering van kandidatenlijsten worden ter gemeentesecretarie verstrekt door:
Bureau verkiezingen
Vendelweg 1
8331 XE Steenwijk

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).