Kennisgeving besluit op mer-aanmeldingsnotitie: Blokzijlerdijk 26, Blankenham

Type bekendmaking
meldingen
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8373EL 26
Publicatiedatum
31-01-2018
Einddatum
13-03-2018

Beschrijving

Op 16 november 2017 is een mer-aanmeldingsnotitie ontvangen voor het melkveebedrijf, gelegen aan de Blokzijlerdijk 26 in Blankenham (kadastraal bekend als gemeente Steenwijk, sectie M, nummers 133 t/m 138).
Het betreft hier een activiteit, die betrekking heeft op meer dan 200 plaatsen voor melkrundvee, ten aanzien waarvan de procedure als bedoeld in de artikelen 7.16 en 7.17 van de Wet milieubeer van toepassing is.
Geconcludeerd is dat, rekening houdend met de in bijlage III bij de EEG-richtlijn milieueffect beoordeling aangegeven omstandigheden, voor de voorgenomen activiteit geen sprake is van bijzondere omstandigheden die kunnen leiden tot belangrijke nadelige milieugevolgen.
Op 19 december 2017 is besloten dat de mer-plicht niet noodzakelijk is.
Dit besluit is noodzakelijk in verband met de nog door initiatiefnemer in te dienen aanvraag voor een omgevingsvergunning.
Het besluit wordt aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar en beroep van derden.

U kunt uw bezwaren tegen dit beoordelingsbesluit te zijner tijd kenbaar maken in de procedure van het uiteindelijke besluit, te weten de vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
De stukken liggen van 31 januari 2018 t/m 13 maart 2018 tijdens kantoortijden ter inzage in het gemeentehuis.

 

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).