Provincie Overijssel, Kennisgeving Natura 2000 De Wieden en Weerribben

Type bekendmaking
overig
Status
ter informatie
Locatie
Overijssel
Publicatiedatum
06-02-2018
Einddatum
19-03-2018

Beschrijving

Terinzagelegging Notities Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

Gedeputeerde Staten maken op grond van artikel 7.9 van de Wet milieubeheer bekend dat zij het voornemen hebben milieueffectrapporten (MER) op te stellen voor de Natura 2000-gebieden De Wieden en Weerribben. Het MER wordt opgesteld ten behoeve van besluitvorming in het kader van de Wet ruimtelijke ordening en de Ontgrondingenwet. Voor zowel het Natura 2000-gebied De Wieden als het Natura 2000-gebied Weerribben zijn Gedeputeerde Staten voornemens een provinciaal inpassingsplan op te stellen en ontgrondingen uit te voeren.

Herstellen en versterken kwetsbare natuur Wieden en Weerribben

In de Natura 2000-gebieden De Wieden en Weerribben nemen wij maatregelen om de kwetsbare natuur weerbaar te maken tegen de uitstoot van stikstof. Ook worden de bijzondere plant– en diersoorten beschermd en hun leefgebieden vergroot. In het bijzonder voor de verschillende broedvogels, zoals de Roerdomp, de Purperreiger en de Bruine Kiekendief, maar ook om de Grote Vuurvlinder (een ondersoort die uniek is in de wereld!) en enkele andere insecten te behouden en in aantal uit te breiden. Verbindingszones met voldoende sloten, moeras en specifieke planten voor rupsen en vlinders moeten de populaties beter met elkaar verbinden. Met maatwerk maken we de natuur weerbaar tegen invloeden van buiten, waardoor weer nieuwe economische kansen ontstaan.

De herstelmaatregelen voor de Natura 2000-gebieden De Wieden en Weerribben richten zich vooral op het afgraven van grond, het ontwikkelen van moerasgronden en Blauwgrasland, het schrapen van rietland en het ontbossen van dichtgegroeide petgaten. Verder is het de bedoeling om nieuwe petgaten te graven, waardoor de verschillende stadia van ‘verlanding’ van het laagveen in het landschap worden behouden. Hiervoor wordt het cyclisch beheer weer ingevoerd op grote schaal en voorkomen we dat De Wieden en Weerribben veranderen in alleen maar moerasbos. Ook herstellen we nat overjarig riet en behouden en versterken we de blauwgraslanden met aangepast beheer.

Als de functie of het gebruik van de grond wijzigt, dan wordt dit vastgelegd in een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Percelen waar geen maatregelen getroffen worden of waar na uitvoering van de maatregelen de functie landbouw gehandhaafd kan blijven worden uit het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur) gehaald.

Milieueffectrapportage (MER)

Voor zowel De Wieden als Weerribben moet een m.e.r.-procedure worden doorlopen vanwege de voorgenomen wijziging van bestemmingen en de voorgenomen ontgrondingen. Een milieueffectrapport (MER) brengt de gevolgen voor het milieu in kaart, voordat er een besluit wordt genomen over de uitvoering van maatregelen of plannen. Aan het begin van deze m.e.r.-procedure wordt een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Een NRD is een zogenaamde ‘voorfase voor het MER’ en beschrijft op welke wijze het MER wordt opgesteld. Voor het gebied De Wieden en het gebied Weerribben is elk een aparte NRD opgesteld.

Gedeputeerde Staten hebben op 23 januari 2018 de NRD’s voor De Wieden en Weerribben vastgesteld. De NRD’s liggen zes weken ter inzage. Indieners van een zienswijze krijgen een ontvangstbevestiging. Waar nodig worden de zienswijzen verwerkt in respectievelijk het plan-MER van De Wieden of het plan-MER van Weerribben.

De Commissie m.e.r. wordt gevraagd advies uit te brengen over de NRD’s.

Zienswijze indienen

In de periode van 6 februari tot en met 19 maart 2018 zijn de NRD’s digitaal beschikbaar via www.overijssel.nl/wiedenweerribben en als inkijkexemplaar op:

  • Het gemeentehuis van Steenwijkerland, Vendelweg 1, 8331 XE  STEENWIJK
  • Het provinciehuis van Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE  ZWOLLE

Gedurende de periode van terinzagelegging kan een ieder een zienswijze op de NRD’s indienen via Natura2000PIP@overijssel.nl onder vermelding van ‘NRD De Wieden, nummer 4609723’ of ‘NRD Weerribben, nummer 4609703’. Het is ook mogelijk om schriftelijk uw reactie in te dienen bij:

Gedeputeerde Staten van provincie Overijssel
T.a.v. mevr. Marieke Bethlehem
O.v.v. ‘NRD De Wieden, nummer 4609723’ of ‘NRD Weerribben, nummer 4609703’
Postbus 10078, 8000 GB Zwolle

Meer informatie?

Voor vragen over de procedure of het indienen van een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met mevrouw Marieke Bethlehem, m.bethlehem@overijssel.nl, 06 18 11 96 94.

Voor inhoudelijke vragen of vragen over het gebiedsproces, kunt u terecht bij de projectleider voor De Wieden: de heer Gerco Dam, g.dam@overijssel.nl, 038 499 73 74 of de projectleider van Weerribben: mevrouw Froukje Oostra, f.oostra@overijssel.nl, 06 52 01 85 31.

Tevens kunt u op woensdag 14 februari 2018 tussen 15.00 en 20.00 uur de inloopbijeenkomst bezoeken.

Datum:            14 februari 2018
Tijd:                 15.00 – 20.00 uur
Locatie:           Dorpshuis De Ploats, Groenestraat 18, 8356 DB   BLOKZIJL

Kijk voor meer informatie over de terinzagelegging op www.overijssel.nl/wiedenweerribben.

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).