Algemeen

Openbare vergadering van de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de welstands- en monumentencommissie

 Openbare vergadering van de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de welstands- en monumentencommissie op 22 januari 2019, gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 09.30 uur.
 De agenda met de te behandelen bouwplannen ligt voor aanvang van de vergadering ter  inzage in de vergaderruimte. Voor informatie over de agenda kunt u contact opnemen met de heer H. Waninge, tel. 14 0521.
 

Raadsvergadering

Raadsvergadering op 22 januari 2019, gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 19.30 uur.
De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl, onder Bestuur / Raadsinformatie
 

Bekendmaking vaststelling Coffeeshopbeleid gemeente Steenwijkerland 2019

De burgemeester heeft op 18 december 2018 het ‘Coffeeshopbeleid gemeente Steenwijkerland 2019' vastgesteld. Het coffeeshopbeleid bevat de lokale uitwerking van de Aanwijzing Opiumwet van het Openbaar Ministerie (OM). De hoofddoelstellingen zijn de handhaving van de openbare orde en de bescherming van het woon- en leefklimaat. Het beleid is bekendgemaakt in elektronisch Gemeenteblad 2019, nr. 2345, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar staat de volledige tekst van de regeling. Het beleid is op 8 januari 2019 in werking getreden.
Verder ligt het kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.


Bekendmaking vaststelling Financiële verordening gemeente Steenwijkerland 2018

De gemeenteraad heeft op 18 december 2018 de ‘Financiële verordening gemeente Steenwijkerland 2018’ vastgesteld. Deze verordening geeft de kaders voor de financiële organisatie, het financieel beleid en het financieel beheer en bevat tevens de regels voor waardering en afschrijving van activa. De verordening is bekendgemaakt in elektronisch Gemeenteblad 2019, nr. 2355, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar staat de volledige tekst van de regeling. De verordening is met terugwerkende kracht op 1 januari 2018 in werking getreden.
Verder ligt het kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.
 

Ontwerpbesluit gedoogverklaring coffeeshop

De burgemeester heeft het voornemen om een gedoogverklaring te verlenen voor de verkoop van softdrugs vanuit een coffeeshop voor de periode van 5 jaar, voor het adres: Steenwijk, Gasthuisstraat 11a
De stukken liggen van 16-01-2019 t/m 27-02-2019 ter inzage (1). Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 27-02-2019 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.  

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).